ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သမႃးၶူမ်ႊပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ လိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉ သမႃးၶူမ်း Association  ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵမ်းထိ 2 တႃႇၼႂ်းပီ ၼႆႉသေ လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ် ၸုပ်ႈမႂ်ႇ
ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်းသမႃးၶူမ်ႊAssociation ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးပႃးတင်း တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းတႆးၵူႈမူႇၸုမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူင်းႁဵၼ်း MLC  ႁူင်းႁဵၼ်း SEED ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တင်းမူတ်းမီးၽူႈတၢင်တူဝ်  50 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း
 
ၼၢင်းသႅင် မိူင်းလီ ၽူႈဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သမႃးၶူမ်း လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်း ႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႉၼႆႉ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူႈမူႇၸုမ်း / သပ်းလႅင်ႈၼႄပၼ် လွင်ႈၵေႃႇ တင်ႈၸုမ်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸုမ်းသေ မိူဝ်းၼႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵွင်ႉသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် /  ႁဵတ်းၵၢၼ် လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈ ယဵၼ်ႇငႄႈၾိင်ႉထုင်းၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ  လႆႈဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း  လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်
မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ် ယုၵ်ႉတၢင်ႇဢဝ် ၸဝ်ႈၶူးသူမ်ပုၼ်း ဢရိယထၢတ်ႈ ဝတ်ႉပႃႇ မႄႈၸၼ်းၵဵင်းႁၢႆး ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၊ ၼၢင်းသႅင်မိူင်းလီ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ( 1 ) ၸၢႆးၶႂၼ်မိူင်း ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပဵၼ် ၼၢင်းသၢဝ်ၽွႆး ႁွင်ႉ ယိင်းႁွမ်ၼူၼ်း ၊  ၶဝ်ပဵၼ်လၵ်းသေ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်  ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း / ၽၢႆႇယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ / ၽၢႆသူၼ်းတုမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ   ပၢင်ၵုမ်ၼႂ်း ၸုမ်းတေသိုပ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ၼႆၶႃႈ ။ 
ၸဝ်ႈၶူးသူမ်ပုၼ်း ဢရိယထၢတ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ  မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇသေ လႆႈမႃးၸွႆႈၵၢၼ်လေႃးၵီႇ ပိူင်ၵူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ တၵႃႇပီႈ ၼွင်ႉတႆး ၵူႈမူႇၸုမ်း ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် လိူၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၊ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ  တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင် သမႃးၶူမ်း ဢၼ်တိုၼ်းမီးဝႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းတေလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ် တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးလႆႈ ႁႂ်ႈပေႃးလီသေဢွၼ်တွၼ်းသေၵဝ်ႇ ၊ ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈၸုမ်း မႃးၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၵၼ် ၸင်ႇတေဢွင်ႇမၢင်ႇလႆႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 
သမႃးၶူမ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႆႉ  ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် လႆႈမၢႆၾၢင် ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 5 ပီ ။ ႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်  ပၼ်ႁႅင်းၾိင်ႈငႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆးသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်တူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးသေ ၵႂႃႇၵၼ်ႇ တေႃးၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၊ ပွႆးၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၊ ပွႆး လႄႈ ပၢင်ၵုမ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶဝ်ၽိတ်ႈ မွၵ်ႇမႃး ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈမၢႆၾၢင်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ဢၼ်မီးဝတ်ႇဝႂ် မၢႆၾၢင် ထႆးၵူၺ်း၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်သမ်ႉ ယူႇၵေႃႉဝဵင်းဝဵင်းလႄႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မိူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ၶႂ်ႈႁၢင်ႇႁၢင်ႇဝႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆႉ ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလုၵ်ႉႁဵၼ်းတႆး ဢၼ်မီးၽူႈၶဝ်ႈ ၸုမ်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းသမႃးၶူမ်းၼႆႉ တင်းၸုမ်း သေယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး တေၶဝ်ႈႁႃ သူၼ်းတုမ်ႁႂ်ႈတၢင်ႇၸုမ်းၶဝ် မႃးႁူမ်ႈႁဵတ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈထႅင်ႈလႄႈ  တေၸၢင်ႈလႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈ ပွင် ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတႆး လီသေဢွၼ် တွၼ်းသေၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 


 ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 09.10.2017


ขับเคลื่อนโดย Blogger.