ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ မိူင်းၵိုင် ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၽိတ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃတင်းၼမ်

11/29/2560 07:39:00 หลังเที่ยง

ဝၼ်းထိ 29   လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈပၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ တီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸေ...

ၾူၼ်တူၵ်းၶၢဝ်းၵတ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး တူၼ်ႈၶဝ်ႈလုလႅဝ်တင်းၼမ်

11/25/2560 07:59:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  25/11/2017 ယၢမ်းလဵဝ်  ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ယဵပ်ႇယၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ၶၢဝ်းၵတ်းသေတႃႉ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး ၾူၼ...

ၸတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း/ တမ်းၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထမ်ႇမသႃႇမိ

11/24/2560 08:53:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 24/11/2017 ဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီၶရိတ်ႉ 2017 ၼီႈ ပီတႆး 2112 ၼီႈ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တူ...

လူတ်ႉတူႈတၢင်ႇၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းလူတ်ႉ 10 ပၢႆလူႉတၢႆမူတ်း

11/24/2560 08:39:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး / ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 24/11/2017 လူတ်ႉၵႃးမၢၼ်ႇလူင်ႇ (လူတ်ႉတူႈ) တၢင်ႇၵူၼ်းႁႅင်း ၵၢ ၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 13 ၵေႃႉ ၵိုင်ႇၵ...

ၵူၼ်းယွင်ႇဢဝ်ၾႆးတုတ်ႇႁိူၼ်း တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၊ လၢမ်းမႆႈထိုင်ႁိူၼ်း 3 လင်

11/16/2560 09:28:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 17/11/2017 ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵဵင်းမႆႇၸတ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႊ

11/15/2560 09:43:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး /ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 16/11/2017   ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီႊ 2017 ၼီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းၵဵင်းမႆ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်လၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၊ ၸဝ်ႈသြႃႉတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း လုသုမ်းတင်းဝတ်ႉလႄႈတင်းလူတ်ႉၵႃး

11/15/2560 08:58:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 15/11/2017 ဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်း ႁ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းမၢဝ်း မဝ်းယႃႈမသေ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

11/10/2560 10:10:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 11/11/2017 ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017  ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇ မိူင...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းတႆး ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈသဵၼ်ႈလိူတ်ႇ ႁၢတ်ႇသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

11/10/2560 07:01:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 11/11/2017 ၶၢဝ်ႇထႆး Chiang Mai News တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝၼ်းထိ 9   လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ မီးႁႅင်း ...

ၼူၵ်ႉတူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႆႈမိူဝ်းလဝ်ႇမူၼ်ႈမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

11/08/2560 09:59:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 9/11/2017 တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉလႄႈတူဝ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၵႃႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် တီႈပၢင်ပွႆး ၶူဝ်းၵုၼ်ႇမိူင...

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလွင်ႈမၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႄႈလွင်ႈ Passport ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း

11/04/2560 09:58:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5/11/2017 ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလွင်ႈမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈလွင်ႈဝႂ်ၶၢမ်ႈ...

သိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း

11/04/2560 09:43:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 5/11/2017 တပ်ႉသိုၵ်းပေႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ သုင် ႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸ...

ႁူင်းၾႆးမိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မိၼ်ႁွတ်ႈမႃးတူၵ်းထိုင်မိူင်းထႆး

11/02/2560 09:08:00 ก่อนเที่ยง

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း / ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2/11/2017 ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၽႃဢၢၼ်ႉ ၸေႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်လိူၼ်သိပ်းသွင် မႃး...

ပီႈၼွင်ႉတႆးမႄႈသၢႆ ထုၵ်ႇႁူၺ်/တိူဝ်ႉထီႇထႆး လႆႈငိုၼ်းတႃႇ 48 လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇ

11/02/2560 08:50:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 2/11/2017 ဝၼ်းထိ 1/ 11/ 2017 ၼီႈ ဝၼ်းဢၼ်မၢႆၼပ်ႉႁူၺ် / မၢႆၼပ်ႉထီႇ ထႆး ဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၵူၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ၺႃးပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ လႆႈပႆတိၼ်လၢႆသွင်ႉပၢႆႈ

11/01/2560 09:04:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 1/11/2017 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ( ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.