ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူတ်ႉတူႈတၢင်ႇၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းလူတ်ႉ 10 ပၢႆလူႉတၢႆမူတ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး / ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 24/11/2017

လူတ်ႉၵႃးမၢၼ်ႇလူင်ႇ (လူတ်ႉတူႈ) တၢင်ႇၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 13 ၵေႃႉ ၵိုင်ႇၵၢင်ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ ဢဝ်လူတ်ႉၽႃႇတမ်သႂ်ႇၵူၼ်ႈလူတ်ႉလူင်တေႃႉသူင်ႇၶွင် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းလူင်းၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၵူၼ်းၼင်ႈမႃၸွမ်း ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းမူတ်း 13 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး 1 ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 2:35 မိၼိတ်ႉမီးၵႃးမၢၼ်ႇလူင်ႇ (လူတ်ႉတူႈ) လမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇ 13 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ တေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵိုင်ႇၵၢင်ႉၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈၽႃႇၺႃးၵူၼ်ႈၵႃးလူင်သူင်ႇၶွင် တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်ပူဝ်ထွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၼူၼ်းထပူးရီး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁိမ်းလၵ်း ၵီးလူဝ်ႊမီႊတူဝ်ႊ တီႈ 90+600 ပွၵ်ႉ 1 ဢိူင်ႇပၢင်မၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈသိင်ပူးရီး ၸိုင်ႈထႆးသေ ၵူၼ်းၼင်ႈမႃးၸွမ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 13 ၵေႃႉ လႄႈႁေႃႈလူတ်ႉ 1 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈတၢင်းမူတ်း

ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈလႅပ်ႈတေပဵၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉငဝ်ၼွၼ်း (လပ်းၼႂ်း) သေဝႅၼ်ပုင်ႈၽႃႇသႂ်ႇၵူၼ်ႈလူတ်ႉလူင်သူင်ႇၶွင်ၽၢႆႇၶႂႃႇ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၾႆးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ လုၵ်ႉမႆႈၵႂႃႇတၢင်းလမ်းၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းႁေႃႈလႄႈ ၵူၼ်းၼင်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ လႆႈလုတၢႆထင်တီႈတၢင်းမူတ်းဢမ်ႇႁၼ်မီးၽႂ်ဢွၵ်ႇလူတ်ႉမႃးလႆႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇႁွင်ႉလူတ်ႉ မွတ်ႇၾႆးၵေႃႈ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 30 မိၼိတ်ႉ ၸွင်ႇမႃးထိုင် ၽိူဝ်ႇမႃးထိုင်ၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်ႈမွတ်ႇၾၢႆးႁိုင်ထိုင် 30 မိၼိတ်ႉ ၾႆးၸွင်ႇတေယဵၼမွတ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ

ဝၢႆးၾႆးလႆႈမွတ်ႇၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတၢႆတၢင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ ၸဵမ်လူတ်ႉၸဵမ်ၵူၼ်း မႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၸွႆႈလိူဝ်သင် ဝႃႈၼႆ ၊ လူတ်ႉတူႈလမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လူတ်ႉ ၵုမ်ႇမၼီႇပုၼ်ရိူၼ်ထူဝ် ပၢႆႉၵုင်းထဵပ်ႈ ပဵၼ်လူတ်ႉတိတ်းၵႅတ်း ၼႆယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းတၢင်းမူတ်းသူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃ သိင်ပူးရီးသေ  တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁႃ လၵ်းထၢၼ် လွင်ႈပဵၼ်မႃးၽိူမ်ႉထႅမ် ပၼ်ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဝၼ်းမႂ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.