ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵဵင်းမႆႇၸတ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႊ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး /ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 16/11/2017

 ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီႊ 2017 ၼီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ 16 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ လႄႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီးလွင်ႈႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်  / ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် သႆးတႃးဝၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး
ၸၢႆးၽဵတ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈၼေၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆၵေႃႈတေမီးမႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၽွင်းၶၢဝ်းပီႊမႂ်ႇတႆး ၼႆႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၶတ်းလိူၵ်ႈႁႃ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းတႆး  ဢၼ်တေသူင်ႇၵႂႃႇ ၶေႉၶဵင်ႇ ၼႂ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼႃႈၼႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။ 
ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႊ ၼႆႉမီးၸုမ်း (Team) ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတၢင်းမူတ်း 16 ၸုမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ 1, ယႃႈၶၼ်းဝၢၼ်၊ 2, ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇ(Tai Youth Chiang Mai) 3, ၶူဝ်ၶမ်း 4, တၢင်ႉယၢၼ်း၊ 5, ၶုၼ်ႁၢၼ် 6, သိူဝ်ၼုမ်ႇၾႃႉ၊ 7, ထုင်ႉပူင်း၊ 8, သၢႆၼမ်ႉတဵင်း၊  9, မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး၊ 10, ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၼ်၊  11, သိင်တူဝ်း၊ 12.ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႃးႁူႇ၊ 13, ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵရဵင်ႇ ( ပႃႈၵယေႃး )  14,ၽေႃးလႄးဝိူဝ်ႉ၊15, သႁၢႆ 16, ၵေႃးတႃးလုၼ်းယႃႉ။
ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၶုၼ်ႁၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် 16 ၸုမ်းလႆႈႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ် ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 1,500 ဝၢတ်ႇ သေမီးလၢၼ်ႉၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉငိုၼ်းသႅၼ်၊ လၢၼ်ႉသွင်တူၼ်ႈႁၵ်ႉ၊ လၢၼ်ႉသူမ်ႈတမ်ၼၵ်းပွၼ်း၊ လၢၼ်ႉႁိူၼ်းၶမ်း၊ လၢၼ်ႉ JarkCM (ၸၵ်ႇသီးဢဵမ်း) လၢၼ်ႉတႆးသၵရိၼ်း၊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃးသေ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃးၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉထိ ၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၸုမ်းၶုၼ်ႁၢၼ် လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူးလၢင်းဝလ်း 3,000 ဝၢတ်ႇ လႄႈထူၺ်ႈလၢင်းဝလ်း၊ ထိသွင် ပဵၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႃႉၵယေႃး လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူးလၢင်းဝလ်း 2,000 ဝၢတ်ႇလႄႈထူၺ်ႈလၢင်းဝလ်း၊ ထိသၢမ်သမ်ႉပဵၼ် ၸုမ်းထုင်ႉပူင်း လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူးလၢင်းဝလ်း 1,000 ဝၢတ်ႇ လႄႈထူၺ်ႈလၢင်ဝလ်း၊ ထိသီႇ ၸုမ်းသႁၢႆ လႆႈႁပ်ႉထူၺ်ႈလၢင်းဝလ်း။
ထူၺ်ႈလၢင်းဝလ်းတေႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်း လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ၵေႃႉမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇၼင် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ၵႆႉၸတ်းႁဵတ်း ၽွင်း ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး လႄႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၵူႈပီ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.