ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ၺႃးပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ လႆႈပႆတိၼ်လၢႆသွင်ႉပၢႆႈ

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 1/11/2017
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉ ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ( မေႇမျူဝ်ႉ ) လႆႈ ပီပၢႆသေ ငိုၼ်းလိူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလဵင်ႉ ဢိမ်ႇလႄႈ  ပႃးၵၼ်သွင်ႉပၢႆႈ  ဢမ်ႇမီးၵႃႈၵႃးလႄႈ လႆႈပႆႇတိၼ်လၢႆၸွမ်းတၢင်း
Photo : TAl Nko
လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်  လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ   မၼ်းၸဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းတီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ  ၼွင်ၶဵဝ် သမ်ႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ လႆႈတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃး ငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၶဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် ၼႆ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၺႃးပိူၼ်ႈလွၵ်ႇၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၼႆလႄႈ လႆႈႁပ်ႉမႃးတီႈလုမ်းသေ  တွင်ႈထၢမ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်း။

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိင်းတွင်း ဢႃႇယု ဢသၢၵ်ႈ မီး 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ 22 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ 23 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ပီၵၢႆ မီးၵူၼ်းမိူဝ်းၸူဝ်းၶဝ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶွၵ်ႈလဵင်ႉၵႆႇ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈ သေး တလူင်း  ၸေႈဝဵင်း ပၢင်ႇဢူး  

လၢတ်ႈဝႃႈ တေလႆႈငိုၼ်းလိူၼ် 7 မိုၼ်ႇပျႃး ၼႆသေတႃႉ ႁဵၻ်းၵၢၼ်မႃးပီပၢႆ ငိုၼ်း လိူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလဵင်ႉၶဝ်ဢိမ်ႇဢိမ်ႇ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၸႂ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၵႃးလႄႈ လႆႈပႆတၢင်းမႃး လုၵ်ႉပၢင်ႇဢူး မႃးထိုင်ၼွင်ၶဵဝ် လႆႈပႆ သွင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉၼွၼ်းၸွမ်းတၢင်း ယွၼ်ႉၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ  ၵပ်းသိုပ်ႇ မိူဝ်းတီႈ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တၢင်ႉယၢၼ်းသေ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶေႇပၼ်ၵႃႈၵႃး မႅၼ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၸၢႆႇ ၵေႃႉ 5 ႁဵင်သေ သူင်ႇပၼ်တီႈတႃႈလူတ်ႉ တႃႇတေမိူဝ်းၶိုၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း  လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် ယႃႇပေယုမ်ႇပိူၼ်ႈငၢႆႈသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းပိူၼ်ႈ  ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁုၸၵ်း ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် / ၼ်ႂးၶူးၼႂ်းဝဵင်းလႂ်ၸိုင်  ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတႆးလ်ႂ ၸုမ်းပႃႇတီႇလႂ်  ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ တီႈဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.