ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းယွင်ႇဢဝ်ၾႆးတုတ်ႇႁိူၼ်း တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၊ လၢမ်းမႆႈထိုင်ႁိူၼ်း 3 လင်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 17/11/2017

ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ႁိူၼ်းယေး လႆႈလုသုမ်း 3 လင်။
Photo : Hark Noung Mp
လုင်းၸၢႆးၼွင်ႉ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ  လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၽွင်းၶဝ် တိုၵ်ႉမီးၼႂ်းပၢင်ၵုမ် လုမ်းၸေႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၾႆးမႆႈၼႂ်းပွၵ်ႉတူၵ်း လွၵ်းထိ 7 ၼႆလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵ ၼ်ၵႂႃႇ သပ်းသေးတူၺ်း ၊ မိူဝ်ႈလႆႈၵႂႃႇထိုင်တီႈၼၼ်ႉ ၾႆးသမ်ႉပေႃးလၢမ်းမႆႈထိုင် ႁိူၼ်း 3 လင် ။ လူတ်ႉၶေမွတ်ႇၾႆး ႁွတ်ႈမႃး 2 လမ်းသေတႃႉ တၢင်းၶဝ်ႁိူၼ်းၶဝ် မၼ်းၵႅပ်ႈၼႃႇလႄႈ ၼၢၼ်း လႆႈၶႄမွတ်ႇပၼ်၊ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၶဝ် ၸွႆႈၵၼ်ၶေမွတ်ႇသေတႃႉ ၼမ်ႉသမ်ႉၵိၼ်း လႄႈ ၾႆးမႆႈႁိုင်ထိုင် 45 မိၼိတ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇ ။  
Photo : Hark Noung Mp
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈၼၼ်ႉသေ မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးၵူၼ်းယွင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵျႂၵ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၾႆးတုတ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း တုတ်ႇႁိူၼ်း ၸၢႆးၵျေႃႇ လႄႈ ၼၢင်းထူၺ်း ၊ သေယဝ်ႉ သိုပ်ႇလၢမ်း မႆႈၵႂႃႇ ႁိူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းၼၼ်ႉ တင်းသၢမ်လင်၊ ၵူၼ်းယွင်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢွင်ႇ မိူင်း ၊ ဢႃႇယု မွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ၊ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၵ်ႉလဝ်ႈ ၊ ပဵၼ်ၶီႈလဝ်ႈသေ ဝၢႆးမႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈဢွၵ်းဢေႃ ၶႂ်ႈယွင်ႇၶႂ်ႈမႃႈမႃး ။ လုၵ်ႈမေးၵေႃႈ သွင်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈ ၊ ပေႃးလူမ်း ယွင်ႇထ ၵူဝ်မၼ်းၵႂႃႇၵဝ်းပိူၼ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ် ထႅပ်းသေႃးဝၢင်းႁိူၼ်းသေ ဢမ်ႇပၼ်မၼ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတင်းလႂ်သေတႃႉ ၼႂ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁုဝႃႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈတိၺွပ်းလႆႈ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ႁၢၼ် မိူင်းပၼ်ႇ ။
Photo : Hark Noung Mp
ႁိူၼ်းဢၼ် ၺႃးၾႆးမႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း သွင်ၸၼ်ႉ သိူဝ်ႇပႅၼ်ႈၵင်ႈ ပႅၼ်ႈမုင်းလဵၵ်း 2 လင် ၊ ႁိူၼ်းၽႃႇလၢႆး လူင်ႇ ၼိုင်ႈလင် ၊ တႃႇလင်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မႆႈပႃး ၵႂႃႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ၊ ထႅင်ႈသွင်လင်တႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးသင်၊ မႆႈပႃးၵႂႃႇၼႂ်း ၾႆး ပႅတ်ႈမူၼ်း ၊ ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်လႆႈလုသုမ်းတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈလၢမ်းလႆႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.