ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁူင်းၾႆးမိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မိၼ်ႁွတ်ႈမႃးတူၵ်းထိုင်မိူင်းထႆး

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း / ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2/11/2017

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၽႃဢၢၼ်ႉ ၸေႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်လိူၼ်သိပ်းသွင် မႃးတူၵ်ႈႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးႁူမ်ႈပႃးငိုၼ်းလႄႈၽႃႈမႆ တၢင်းၼမ်
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/10/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:00 မီးႁူင်းၾႆးမိၼ်လူင် လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိၼ်ႁွတ်ႈမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ၼိူဝ်လင်ၶႃးႁိုၼ်း လုင်းဢိထိၽၼ်း ၶမ်းမီဢွၼ်ႇ  (นายอิทธิพันธ์ คำมีอ่อน) ဢႃႇယု 38 ပီ မၢႆႁိူၼ်း 99 တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၵူၺ်ႈမူင်ႈ ပွၵ်ႉသၢမ် ဢိူင်ႇၵူတ်ႈၽႄႉ ၸေႈတွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၸေႈဝဵင်းလမ်းပၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ တၢင်းသုင်မီး 15 မဵတ်ႉ ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးၸပ်းၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်မႃး ငိုၼ်းမၢင်ႁဵင်လၢႆလၢႆ 14 မႂ် လႄႈ ၽႃႈမႆ 100 ၽိုၼ်မတ်ႉတိတ်းၸွမ်း ႁူင်းၾႆးမိၼ် လိူဝ်သေၼၼ်ႉထူပ်းႁၼ်ပႃး သွင်းလိၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၼႂ်းမၼ်းၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆ မီးပႃးမၢႆၾူင်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ''မႂ်ႇသုင်တၢင်းသဵင်ႈ သင်ဝႃႈၽႂ်ၵၢမ်ႇလီလႄႈလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵဵပ်းလႆႈ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈၶိုၼ်း တိတ်းတေႃႇ ပွင်ႇလႅင်းမႃးပၼ် မုၼ်ၸၢင်းၽွင်ႈၼႃႈ" ၼႆယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ DVB လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း မၢႆၽူင်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မုၼ်ၸၢင်း ဢူးပိင်ႇၺႃႇ ၵျွင်းမပိၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၽႃဢၢၼ်ႉ မိူင်းယၢင်းဝႃႈၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁူင်းၾႆးမိၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁဝ်းသြႃႇတၵႃႇ ဝၢၼ်ႈမပိၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေပွႆႇယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပၼ်တၢင်းႁွၼ်ႉမႆႈ ပၼ်ၽေးၽႂ်သေ မိၼ်ႁွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈၵႆထိုင်မိူင်းထႆး ၸ​ိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းလီ ႁူမ်ၸူမ်းသႃထုၸွမ်းတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉတႄႉ ၼႆႉယဝ်ႉပီႈၼွင်ႉထႆးၶဝ်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၶိုၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ပွင်ႇၵႂၢမ်းၵၼ်လႄႈ လၢတ်ႈသင်ၵေႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၵၼ်သေဢိတ်း ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မုၼ်ၸၢင်းၶဝ်ပွႆႇၶိုၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31.10.2017 ၶၢမ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:00 ပၢႆ ႁူင်းၾႆးမိၼ်တၢင်းမူတ်းမီး 10 လုၵ်ႈ ဢၼ်သႂ်ႇပႃးငိုၼ်းလႄႈ ၽႃႈမႆၼၼ်ႉတႄႉမီးလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ
မိူဝ်ႈပီႈၵၢႆၵေႃႈပွႆႇယူႇၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁူႉမၼ်းၵႂႃႇတူၵ်းတီႈလႂ်ဢမ်ႇမီးၽႂ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈမႃး ပၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈဢဝ်ႁၢင်ႈၸၢႆးၸိူင်းၶေႇသေ သႂ်ႇၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးယိူင်းဢၢတ်းသင် ဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းႁၢင်ႈလီလႄႈသႂ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ
ဝၢၼ်ႈမပိၼ်ႇၼႆႉ ယူႇႁၢင်ႇၵႆဝဵင်းၽႃဢၢၼ်ႉ မိူင်းယၢင်း 12 လၵ်းသေ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမီးယူႇမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈလူင် ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈသေ မီးၶိူဝ်းယၢင်းၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.