ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းတႆး ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈသဵၼ်ႈလိူတ်ႇ ႁၢတ်ႇသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 11/11/2017

ၶၢဝ်ႇထႆး Chiang Mai News တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝၼ်းထိ 9  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ မီးႁႅင်း ၵၢၼ်ယိင်းတႆး ဢၼ်ၶၢႆၶဝ်ႈသဵၼ်ႈတီႈ  ႁိမ်းတၢင်းၽႄ သၼ်ႇတိထမ်း ၼႂ်းပွၵ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လႆႈၺႃးၵူၼ်းသိုဝ်ႉ ၸႂ်သႅဝ်းဢဝ်ၼမ်ႉၽၵ်းၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ ၶိုၼ်းၽၢတ်ႈသႂ်ႇ လႄႈလႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း သေ ၶဝ်ႈႁူင်းယႃ
ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်းဝၼ်းၼႆႉ မီးၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၽႄႈၸွတ်ႇ ယူႇၼႂ်းသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူၼ်းၵူၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ် လွင်ႈဢၼ် CC camera ၵွင်ႈဝူင်းၸွၼ်ႊ ထႆႇဢဝ်ဝႆႉ ႁၢင်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼုင်ႈၵူၼ်ပွတ်းသေ မႃးသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ၊ ၽွင်း မိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈတၢင်းၶၢႆ သႂ်ႇထူင်သေယိုၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶိုၼ်းၸႂ်လမ်သေ ဢဝ်ထူင်ၼၼ်ႉ ၽၢတ်ႈသႂ်ႇၸဝ်ႈမၼ်း

သေယဝ်ႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၶဝ် လႆႈၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းၶိုၼ်းလႄႈ လႆႈႁုဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 4 ဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃး ၼၢင်းဢၼ်ၶၢႆၶဝ်ႈသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းၶမ်း လုင်းတ ပဵၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉ တီႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်း ၼိူဝ်လူတ်ႉသေ  မႃးသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်း သႂ်ႇပၼ်ဝႆးဝႆး မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းဝႆးလႆႈထႅင်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸၵ်ႉဢဝ်ထူင်ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ ၶိုၼ်းၽၢတ်ႈသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း သေယဝ်ႉ ဢဝ်ၼမ်ႉၽၵ်းၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ  ဢၼ်လိူတ်ႇမႆႈၼၼ်ႉ လူၵ်ႈသႂ်ႇ  ၸွမ်းၶေႃးလႄႈၸွမ်းႁူဝ်ဢူၵ်းသေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ပေႃးၶႂ်ႈႁႆႈ။ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ယူႇၼႂ်းလူတ်ႉၼၼ်ႉ လူင်းမႃး ယွၼ်းၼွမ်းဝႃႈ ၽူႈယိင်းမၼ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်း ၸႂ်မႆႈၸႂ်သႅဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်။ သေယဝ်ႉ ထၢမ်ၵႂႃႇ သူင်ႇႁူင်းယႃ ၼၢင်းၶမ်းၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ပႂ်ႉမႄႈလဵင်ႉမႃးၵွၼ်ႇၼႆသေ ၶဝ်လႆႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉမႄႈလဵင်ႉၶဝ် ဢွၼ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းမႆႇရၢမ်း သေ လႆႈၵႂႃႇသႂ်ႇယႃသွင်ပွၵ်ႈ။ သဵင်ႈၵႃႈယူတ်းယႃ မိုၼ်ႇပၢႆ သေယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ထိုင် သီႇႁႃႈဝၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈႁႅင်း ၽၢႆႇ ၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း လွင်ႈၼႆႉ မႄႈလဵင်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇသေ ႁႂ်ႈဢဝ်တင်းၽိတ်းထိုင် ၼၢင်းၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းတီႈမၼ်း / သေယဝ်ႉ မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႃႈယူတ်း ယႃလႄႈ ၵႃႈႁႅင်းလၢႆးဝၼ်း ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် သိုပ်ႇတၢင်ႇၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 10  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ၼႆႉ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ น.ส.นฤมล วรรณลีย์  อายุ  22  ปี  လႆႈမႃးမွပ်ႈတူဝ် တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇ ပွၵ်ႉၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းမၼ်းၼၢင်းဝႆႉသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၶိုၼ်း မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ယွမ်းၼွမ်းသေ ယွမ်းႁပ်ႉဢဝ် တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၵူႈၶေႃႈၶေႃႈ ဝႃႈတေသၢႆႈယေႃႇပၼ်ၶိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တင်းသဵင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.