ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်လၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၊ ၸဝ်ႈသြႃႉတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း လုသုမ်းတင်းဝတ်ႉလႄႈတင်းလူတ်ႉၵႃး

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 15/11/2017

ဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်း ႁူဝ်လၢၼ်း ဢိူင်ႇ ၸလၢၼ်းပုင်းထုၼ် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ဝတ်ႉၵျွင်းလႆႈမႆႈၵႂႃႇတင်းလင် မႆႈပႃးထႅင်ႈ လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ
ၸၢႆးသၢႆၾႃႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵူၼ်းၸႃႇတိ ႁူဝ်လၢၼ်း  မိူင်းယႆ လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်း ႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝႃး မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းပၢႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈၶဝ် သမ်ႉပေႃးသဵင်ႈမူတ်း၊ လႆႈႁုဝႃႈ ၾႆး တင်ႈတႄႇမႆႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းၵႆဝဵင်းၼႅၼ်ႇ ဢမ်ႇမီး လူတ်ႉၶေႇမွတ်ႇၾႆး ၼမ်ႉၵေႃႈ မီးၵႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ၸွႆးၵၼ်ၶေမွတ်ႇယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇ တိူဝ်ႉသင် မႆႈပႅတ်ႈတင်းလင်း ပႃးတင်းလူတ်ႉပဵၼ်လမ်း တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေ ယဵၼ်ၵႂႃႇ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ ၵေႃႈ ၺႃးၾႆးႁုပ်ႇ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်သေႃးလူတ်ႉ တီႈၼိူဝ်ၵျႂင်းလႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ ၼမ်ႉပွင်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႈ
  
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵႂႃႇတင်းလင်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းဢီႈသင် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵွင်မွင်း 3 သိူင်း ငိုၼ်းတၢင်းလူႇ 18 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ  ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ 40 ထူင်ၵေႃႈ လႆႈမႆႈ ပႃး ၵႂႃႇၼႂ်းၾႆးတင်းသဵင်ႈ

ဝတ်ႉၵျႂင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵျႂင်းဢၼ် သိူဝ်ႇပႅၼ်ႈ ၵင်ႈပႅၼ်ႈ မုင်းလဵၵ်း တိုၵ်ႉႁႃႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး 5 ပီ     ပီ 2012 ၼီႈၼႆႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈလႄႈ လွင်ႈလု သုမ်းတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းၼႆႉ ပေႃးပႃးတင်း လူတ်ႉၵႃး လမ်း ၼိုင်ႈႁေၸိုင် ၶႂ်ႈမီးမွၵ်ႈ သွင်ႁဵင်သႅၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ၸၢႆးသၢႆၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝႃႇလိင်ႇတ လႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 5 ပႃး ယူႇသဝ်းဝႆႉ   ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် မႃးၸုလုမ်းတုမ်ၵၼ် ႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽႃႇသႃႇသၼႃႇ လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈၾိင်ႈ ထုင်းၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈ ၶၢဝ်းလႄႈ ငိၼ်းသေလၢႆလူင်လၢင် တိူဝ်ႉၸ်ႂတေႉတေႉ

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိုၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵိုၵ်းဝဵင်းလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းပူၵ်းပွင်ၵေႃႇ သၢင်ႈ သင်ၽႂ် မီးၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ တႃႇၸွႆႈထႅမ် သင်ၶႃႇ ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈ ထူပ်းၽေးၾႆးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မၢႆၾူၼ်း 09 422677 499 ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ
ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လၢၼ်းၼႆႉ မီးၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 20 လၵ်း လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း မီး 60 ပၢႆ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.