ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း/ တမ်းၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထမ်ႇမသႃႇမိ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 24/11/2017

ဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီၶရိတ်ႉ 2017 ၼီႈ ပီတႆး 2112 ၼီႈ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပရေႃႇၾႅၵ်ႇသိူဝ်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ ထူၼ်ႈထိုင် 53 ပီၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ သင်ႇၶႃႇလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တၵႃႇ ပေႃႈဢွၵ်ႇ မႄႈဢွၵ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း / တမ်းၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ၵူႈသႅၼ်း သႅၼ်း တီႈဝတ်ႉၵျႂင်းဢွင်ႇမျေႇၽုင်ႇသႃႇ ၵျႂင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း ပွၵ်ႉမယၢၼ်းၵူင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးလူႇပပ်ႉလိၵ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထမ်ႇမသႃႇမိၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢ ၼ်ၵတ်ႉ ၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆး၊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူ လိၵ်ႈလႄႈ ပွႆးၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယွင်ႈယေႃးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလၢႆး ၼမ်တွၼ်းမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ် ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵၢပ်ႈ IT ၼႆႉ ၵူၼ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် သူင်တူၺ်း ၾေႉသ်ပုၵ်ႉလိူဝ်သေပပ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးပႃးတင်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး မိူဝ်ႈပွတ်းၼႂ်ၼႆႉ မီးၶူးသွၼ်လူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ ထုတ်ႈဢွၵ်ႇ ပပ်ႉလိၵ်ႈ မႅၵ်ႉၵသိၼ်း သရၽူႇ ၼၢင်းဢိဢိသႃႇ လႄႈတင်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပပ်ႉဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး မီးၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶဝ် မႃးတွင်ႈထၢမ် ၵၢင်ၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 22 ၼႆႉသမ်ႉ  ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်း ၶူးဝႃးလူင် ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႃးမဵတ်ႉတႃႇႁေႃးတြႃးပၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ၼၢင်းဢိဢိသႃႇ ၸဝ်ႈၶွင်ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵသိၼ်း သရၽူႇ ၵေႃႈထႅမ်လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ - ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ထမ်ႇမသႃႇမိၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈလူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ မၼ်း ၸဝ်ႈလႆႈၵေႃႇတင်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉသ် ၵေႃႇတင်ႈပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထၸၼ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းလူလိၵ်ႈတင်းၼမ် ၸွႆႈႁႃ ပၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၼႂ်းပွႆးၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႇၼ လူႇပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးပၼ် တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆး ဢၼ် လႆႈမႃး ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းတေႉတေႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ပွႆးလူႇတၢၼ်း/ တမ်းၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢဝ်ပပ်ႉ မႃးလူႇ တၢၼ်းဝႆႉ တႃႇႁူင်းလူႇလိၵ်ႈလႄႈ တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇပပ်ႉ မီးၸဝ်ႈ ၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉ မွၵ်ႈ 30 ပၢႆၼႆၵေႃႈ မႃးတမ်းၶၢႆပပ်ႉၵူႈသႅၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပပ်ႉတြႃးထမ်ႇမ ပပ်ႉပၢႆးယူႇလီလႄႈ ပပ်ႉသွၼ်ၸႂ်  မီးပႃးတင်းၶႅပ်းတြႃးလ်ႂၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်သေၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်း ၶဝ်ပွင်း တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၼမ်ႉသူမ်ႈၸဵမ်းဝၢၼ် မႃးလူႇတၢၼ်းၸႃႇၵ ၽူႈမႃးပၢင်ပွႆးၼႆၶႃႈ  

ပၢင်ပွႆးတေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇသွင်ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 22 လႄႈ 23  ၼႂ်းဝၼ်းထိ 23 ၼႆႉ တေမီးပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းလူလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၽုတ်ႉထ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး သေ တေမီးပႃးတင်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလိၵ်ႈလၢႆး မီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႇပိုၼ်ႉႁုပၢႆးႁၼ်ထႅင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.