ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾူၼ်တူၵ်းၶၢဝ်းၵတ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး တူၼ်ႈၶဝ်ႈလုလႅဝ်တင်းၼမ်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  25/11/2017

ယၢမ်းလဵဝ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ယဵပ်ႇယၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ၶၢဝ်းၵတ်းသေတႃႉ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပုမ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး လၢႆၸေႈဝဵင်း မီးလွင်ႈလု သုမ်းတင်းၼမ်
Photo Credit: fb: Kyaing Tong, Myanmar
ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 23  လႄႈ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶိင်ႇ ၶၢဝ်းၾူၼ် တီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈတင်း ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်း ၼႃး လုသုမ်းၼမ် ။
Photo Credit: fb: Kyaing Tong, Myanmar
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တိူင်ႇလၢတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ တႄႉၸိုင် တူၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽွႆႈ ဢိူင်ႇပၢင်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 19 ၵေႃႉ  လႆႈလု သုမ်းတႃႇ  30 ဢေၵ   ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး တီႈဢိူင်ႇမိူင်း တွမ်း ၸေႈဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်းၼႆၵေႃႈ မီးယူႇ 36 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသၢႆး (  10 ) ၵေႃႉ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶမ်း ( 8 )  ၵေႃႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း (  6 ) ၵေႃႉ ၼွင်ႁီး (  6 ) ၵေႃႉ ၵွၼ်ၼဵင်ႈ ( 2  ) ၵေႃႉ ၵေႃလိုင် ( 1  ) ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶႃး( 1 ) ၵေႃႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး (  1 ) ၵေႃႉ ဝၢၼ်ႈၼွင်လုပ်ႇ ( ) ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈ။ လိူဝ်သေၼႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႃးသေ မီးလွင်ႈလု သုမ်းယူႇၼႆသေတႃႉ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ လွင်ႈလုသုမ်းတႄႉ ပႆႇပႃႈႁု ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸဵဝ်းလႆႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လႆႈဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၵႃႈၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁုမႃး ၼၼ်ႉသေ တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်  ႁွင်ႈ ၵၢၼ် ထၢၼ် ထႃႇၼ ၽၢႆႇၸွႆႈၶႄ လႄႈ တမ်းၶိုၼ်းတီႈယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
Photo Credit: fb: Kyaing Tong, Myanmar
ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 24 – 25 ၼႆႉလႄႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 25  ၼမ်ႉၼႂ်းႁူၺ်ႈၼႂ်းလွႆၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝေႃႇၶူၵ်ႉ တင်း ပွၵ်ႉ 3 ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇမၢင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်လူင်းမႃး၊  လွင်ႈလုသုမ်းတင်းသဵင်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉယူႇ ၼႆၶႃႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾူၼ်တူၵ်းၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ထၢၼ်ထႃႇၼ ၽၢႆႇၾူၼ်လူမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင် မၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝႃႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ တိူင်းၸေႈၵႅင်းပွတ်းတႂ်ႈ မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းလၢႆတီႈလၢႆဝဵင်းသေ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26ၼႆႉၵေႃႈ တီႈတိူင်းတႃႈ လိူဝ်ႇလႄႈ မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းထႅင်ႈပဵၼ်တီႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.