ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းမၢဝ်း မဝ်းယႃႈမသေ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 11/11/2017

ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇ မိူင်းမၢဝ်း ၸေႈမိူင်း ယူႇၼၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်း
ၸၢႆးဢၢႆႈပၢင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢႃးၸိၼ်း ဢႃႇယု 26 ပီ မိုၼ်းမဝ်းယႃႈမ ယႃႈယွင်ႇသေ ဢဝ်ၾႆးတုတ်ႇႁိူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပေႃႈႁၢင်ႉ မီးလုၵ်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 2 ၶူပ်ႇ ယွၼ်ႉမၼ်းၵိၼ်ယႃႈမလႄႈ ၽူဝ်မေးၵေႃႈ ပႅတ်ႈၵၼ် ပေႃႈၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁႃလုၵႂႃႇပီၵၢႆၵူၺ်း လႄႈႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ မီးသွင်ၵေႃႉ ပေႃႈလုၵ်ႈၵူၺ်း ၼႂ်ဝႃးၼႆႉ မၼ်းဢဝ် ၾႆးတုတ်ႇႁိူၼ်းသေ ဢုမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မၼ်းသေ လူင်းႁိူၼ်းၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉဢဝ်သေႃးထႅပ်းဝႆႉ ဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်လႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၸွႆႈၶႄဝွတ်ႇၾႆးပၼ်လႆႈ

ထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူတ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆးၶဝ်ၽႅဝ်မႃးသေ ယူႇတီၵႆဢဝ်လွတ်ႇၼမ်ႉႁူတ်းလႄႈ ၾႆးၸင်ႇ ဝွတ်ႇၵႂႃႇ   ၵူၺ်းၵႃႈ ႁိူၼ်းမၼ်း မႆႈၵႂႃႇတင်းလင်သေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး လႆႈလၢမ်းမႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ႁိၼ်းဢၼ် ယူႇ ႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် ပႃးၵႂႃႇၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ႁိူၼ်းၸၢႆးဢႃးၸိၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢုတ်ႇ 2 ၸၼ်ႉ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈႁဵတ်းဝႆႉပၼ်။ ၵႃႈၶၼ် တေမီးမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇသႅၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ ဢၼ်မီး ၵႃႈၶၼ်တႄႉ ယွၼ်ႉမၼ်းၶၢႆသေသိုဝ်ႈၵိၼ်ယႃႈ ပႅတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလိူဝ်သင်ယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်သင်တေႉတေႉၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၵူၺ်းပႂ်ႉၵိၼ် ငိုၼ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄၶဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈၵူႈလိူၼ်ၵူၺ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ၸၢႆးဢၢႆႈပၢင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်ဢၼ်ၽႄႈၸွတ်ႇၼမ်တေႉတေႉ။ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ  ဢၼ်ၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈၵေႃႈ ၼမ် လၢမ်းဝႃႈ တေမီးမွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 40 / ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇတိုတ်းယႃႈပၼ် ပီသွင်ပီ  ပေႃးပွႆႇမႃးၶိုၼ်း သမ်ႉမႃးၵိၼ်ထႅင်ႈၵေႃႈမီး ပိူင်လူင်မၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းႁုၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.