ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 5/11/2017

တပ်ႉသိုၵ်းပေႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေသေ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်။
ၸၢႆးမိူင်းလႅင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းယႆ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 30 လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယၶဝ် လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၺႃး ၸုမ်း သိုၵ်းပျီႇ တုသိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်း၊  ၵတ်ႉၵႃႈလႄႈဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈ တိူဝ်ႉၸဵပ်းဝၢတ်ႈႁႅင်းသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ငိၼ်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ပူၼ်ႉ မႃးသေတႃႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်း လၢတ်ႈၽႂ် ၽိူဝ်ႇလႆႈႁူပ်ႉၺႃး ၵူၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶဝ် ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႇ တိုၵ်ႉႁႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇမႃး။

ၸၢႆးမိူင်းလႅင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယႆၶဝ်  ၺႃးလွၵ်ႈငိူၵ်ႈပေႉၵိၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၵႃႈ ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈယၢမ်ႈမီး ၊ဢၼ်လႆႈၺႃး ၸုမ်းပျီႇတုသိတ်ႉၶဝ် ဢႃးထမ်ႇမ ၶၢၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းသိုၵ်းၵေႃႈမီး ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈပၼ်တီႈ  ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ၵွၼ်းႁူဝ် ပျီႇတုသိတ်ႉၶဝ် သေယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁွင်ႉၸႅတ်ႈသေ လွင်ႈမႃးယဵၼ်ၵႂႃႇသေတႃႉ သမ်ႉလႆႈ ငိၼ်းမႃးထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆ  ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်လိၵ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် တႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း သေယဝ်ႉၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ႁႃတၢင်းၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃပၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႈ။


သိုၵ်းပေႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ  - ဢၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း ဢႅမ်ႇတီႇဢေႇ MTA ဢၼ်ၶုၼ်သႃႇဢွၼ်ႁူဝ် ဝၢႆးသေၶုၼ်သႃႇ ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးမၢၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ  ၶဝ်ၵေႃႈ ဝၢင်းၶိူင်းၸွမ်းသေ ပဵၼ်မႃးၸုမ်းပျီႇတုသိတ်ႉ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈမိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ် တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ပွတ်းတွၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.