ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼူၵ်ႉတူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႆႈမိူဝ်းလဝ်ႇမူၼ်ႈမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 9/11/2017

တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉလႄႈတူဝ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၵႃႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် တီႈပၢင်ပွႆး ၶူဝ်းၵုၼ်ႇမိူင်းဢႃႇသီႇယမ်ႇ တီႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႇလိူၼ်ႈထူၼ်ႈ 9 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈလွင်ႈထုၵ်ႇၸႂ်ပၼ်ႁႅင်း ယႂ်ႇလူင်သေ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၵႂႃႇၵႃႈမူၼ်ႈလဝ်ႇၸႂ်ပၼ်တီႈ တူင်ႇတၢင်ႇ လၢၼ်ၶျၢင်း ၸေႈမိူင်းယူႇၼၼ်ႇ မိူင်းၶေႇ

ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတၢင်းၵႃႈတႆး SYO တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈတၢင်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇတီႈၸုမ်းဢိူၺ်းလီမိူင်းမၢၼ်ႈ- မိူင်းၶႄႇ ၶဝ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵႃႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈ ၸႂ်ပၼ်တီႈ ပၢင်ပွႆး မွပ်ႈသူးရၢင်းဝၼ်း ငဝ်းတူင်ႉမိူင်းဢေးသျႃး ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ( The 5th Asia Microfilm Festival ) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 7 လႄႈ ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11  ပီ  2017 ၼီႈ မီးၵူၼ်းၵူႈတီႈၵူႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇ

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း SYO ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ 26 ၵေႃႉ လႆႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းယဵၼ်ႇငႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်တႄႉ လႆႈၵႃႈၼႄၼႂ်းဝၼ်းထိ  7  သေ လႆႈဢဝ်တၢင်းၵႃႈ ယိူင်း ၼူၵ်ႉႁၢင်ႈလီ 7 တူဝ် လႄႈ တူဝ်းၶူၼ် ယုၺ်း 2 တူဝ်ၵႂႃႇ မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉ တၢင်းပိူၼ်ႈ ၸူမ်းႁၼ်ၸူမ်းတူၺ်း ထုၵ်ႇၸႂ်တေႉတေႉ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းတၢင်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉၶၢင် ပီႈၼွင်ႉ ပီႈၼွင်ႉတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ မႃးမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ၸွမ်း တၢင်းၵႃႈတႆးသမ်ႉ လၢၵ်ႇလၢႆးတႃႇၶဝ်လႄႈ လႆႈထုၵ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၼိူဝ် ႁၢၼ်ႉၶဵင်ႇပွႆး ဢၼ်ယႂ်ႇလူင်သေၵႃႈၼႄပၼ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶဝ်ထုၵ်ႇၸႂ် တၢင်းၵႃႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်း တႆးၼႅၼ်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတင်းဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိူဝ်ႉၵျိၼ်း ( ပီႇၵိၼ်း ) ၶဝ် ဝဵင်း တၢႆပေႇၶဝ်ၵေႃႈ မႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉလူင်ႈ ၼႃႈဝႃႈ တေၶႂ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမိူဝ်းၵႃႈ တင်းဝဵင်းၶဝ်ၽွင်ႈ ။ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းပႃးတင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းတိင် ၵိုင်မႃႉ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်း ႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႉတေႉ

ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈလႆႈၵႂႃႇၼႄ ၾိင်ႈထုင်းတႆး ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဢၼ်ၵူၼ်းၵူႈတီႈ ၵူႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၼႃႈမီးတႃလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း၊ ထႅင်ႈလွင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယေႈ ၶႅၼ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ် ၵႃႈၶၼ်ၾိင်ႈထုင်းပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆးႁဝ်းသေ မိူဝ်းၼႃႈ ထႃႈပႆမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႅမ်ႉတိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.