ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလွင်ႈမၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႄႈလွင်ႈ Passport ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5/11/2017

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလွင်ႈမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈလွင်ႈဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/10/2017 ၶူင်းၵၢၼ်ႁႅင်းႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ မုၼ်းလၼိထိ လၵ်းတဵၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလွင်ႈမၢႆမီႈ လႄႈလွင်ႈဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ထႃးရိၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁႃၵၼ်ငၢၼ်း ​​ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးပၼ်တၢင်းႁူႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်း 60 ပၢႆ

တူဝ်တႅၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း​​ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မႃးသပ်းလႅင်း​​ၼေ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်း​​ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉၽိတ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉမီးတူတ်တၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း လႄႈႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းႁဵတ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ​​သေ မီးၸဝ်ႈၼႃႈ ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်းၼႆ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းပၼ်ၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ​​သေ သင်ၽၢႆႇႁဝ်းဢမ်ႇၽိတ်းၼႆ ႁဝ်းၶိုၼ်း တၢင်ႇၵႂၢမ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၶိုၼ်းၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဢၼ်တိၺွပ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ​​တေမီးတၢင်းၽိတ်းယႂ်ႇလိူဝ်ႁဝ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

တူဝ်တႅၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈမႃးသပ်းလႅင်း​​ၼေ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ လွင်ႈဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ Passport သီလႅင် သီၵမ်ႇ လႄႈသီၶဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆ​​သေႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းႁဵတ်း ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝႂ်ၶိူဝ်းႁိူၼ်း ​​ပေႃးမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝႂ်ၶိူဝ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉႁႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း MOU (Passport MOU)ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈသုၼ်ႁႅင်းႁိူဝ်ႈႁိူင်း ​​ၸေႈတွၼ်ႈ သၼ်သျၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ " ပိူင်လူင်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈမၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း Passport ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မီးလွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မၢႆမီႈ ၼင်ႇႁိုဝ်​​တေဢမ်ႇထုၵ်ႇၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉၺွပ်း ပႅတ်ႉလႅၼ် လွင်ႇငိူတ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းတီႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်း Passport ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းမီးၼမ်လၢႆသႅၼ်းလၢႆမဵဝ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်​​ပေႃး​​တေၶဝ်ႈၸႂ် ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းမၼ်းလႄႈ ၽွၼ်းလီၶွင်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၶႃႈ​​ဢေႃႈ

ၶူင်းၵၢၼ် ႁႅင်းႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉ လႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈ မုၼ်းလၼိထိ လၵ်းတဵၵ်ႇ​​သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လွင်ႈၽႃႇသႃႇ လႄႈ လွင်ႈ​​မေႃတိၼ်​​မေႃမိုဝ်း တႃႉၵမ်ႉထႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း ၶူင်းၵၢၼ်​​တေသုတ်းသဵင်ၼႂ်းပၢႆပီ 2017 ၼႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.