ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းလွႆ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇ မိူင်းယဵၼ်ၼမ်ႉတူႈ ၵွႆ3 လင် ၊ တႅၼ်းသၢႆႈပၼ်ၶိုၼ်း 3 သႅၼ် ပျႃး

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 28/12/2017

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 26 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလတင်း သိုၵ်းလွႆ tnla  ၶဝ်ၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၽၢႆသိုၵ်းလွႆ သမ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈယႂ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း 3 လင် ပွင်ႇလူင်ၵႂႃႇ   လွင်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆသိုၵ်းလွႆ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ  ပဵၼ်ၸုမ်းၶဝ်ၵေႃႉယိုဝ်းၼႆသေ တႅၼ်းသၢႆႈပၼ်ၶိုၼ်း ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3 သႅၼ်ပျႃးၵွႆး
Photo: Sai sai
လုင်းၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇမိူင်းယဵၼ် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၽႅဝ်မိူဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ သေယဝ်ႉ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်လႄႈ လၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူၼႂ်းထဵင်ၼႃး သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ယူႇၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇသေ ယိုဝ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ  မိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ် ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း လႆႈႁၼ်ႁိူၼ်းၵွႆ 3 လင်   လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ၺႃးပိူၼ်ႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈဢဝ်တၢင်းၶၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်းလႄႈ လုသုမ်းမွၵ်ႈ 4 သႅၼ်

လုင်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈလုသုမ်းၼင်ႇၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ပူႇၵၢင်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ   ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈ လႄႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇ ထိုင်ပႃး တင်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်း လႄႈၽူႈတႅၼ်းၽွၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼမ်ႉတူႈၶဝ်

ယွၼ်ႉၼႆ  ဝၼ်းထိ  27 ၼႆႉ ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းမႃးသပ်းသေးတူၺ်း ဝၼ်းထိ 28 ၼႆႉသမ်ႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ် ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇၶဝ်သေ သေမိူဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငိၵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းလွႆၶဝ် ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ၶဝ်လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵွပ်ႈၼၼ် ယွၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း 3 သႅၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ   ဢၼ်လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၺႃးပိူၼ်ႈၶဝ်တဝ်ႈႁေ ဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်လႄႈ ဢမ်ႇတႅၼ်းသၢႆႈပၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ

တႃႇတေလႆႈမေးႁဵတ်းၶိုၼ်း ႁိူၼ်း 3 လင် ဢၼ်ၵွႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ငိုၼ်း 3 သႅၼ်ၵူၺ်းတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇ ၵုမ်ႇ ဢမ်ႇပွင်ႇသင်ၼႆသေတႃႉ  ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈလႆၵူဝ်ႁေလႄႈ ၵႃႈလႆႈႁပ်ႉဢဝ်မႃးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈ ယဝ်ႈ။
တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ သိုၵ်းလွႆတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁေႃ ၼႃးသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆး ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် ဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇတႄႉ ၽၢႆလႂ်ၵေႃႈ ပႆႇထွႆဢွၵ်ႇလႄႈ ငဝ်းလၢႆးပႆႇပႃႈတမ်းၸႂ်လႆႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ  ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.