ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းဝႆႈၽြႃးၼွင်ၽႃ မႃးၽႃႇၺႃးလူတ်ႉတၢင်ႇမႆႉၸွမ်းတၢင်း လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း သိပ်းပၢႆ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  5/12/2017

ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႂ်ဝႃး လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးသေ  ဢၢင်ႈတေမႃးပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးၼွင်ၽႃ ၸေႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈမႃးထူပ်း ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸွမ်းတၢင်းသေ လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝတ်ႇၸဵပ်း မွၵ်ႈ 14 ၵေႃႉ
Photo ; Noung Mwe
လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၼႂ်ဝႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပွၵ်ႇ လွႆဝႄႈမိူင်းၼၢႆးၶဝ် ဢၢင်ႈတေမႃးဝႆႈၽြႃးပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ၼွင်ၽႃ ၸေႈဝဵင်း ၶူဝ် လမ်  

မေးၼၢင်းမၼ်းၵေႃႈ ပႃးမႃးၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မိူင်းၶိုင်ႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ လူတ်ႉ ဢၼ် ၶဝ်ၶီႇ မႃးၼၼ်ႉ မႃးၽႃႇၺႃးၵႃးတၢင်ႇမႆႉၸွမ်းတၢင်း မီးတင်းၵူၼ်းတၢႆ လႄႈ ၵူၼ်း ဝၢတ်ႇ ၸဵပ်း၊ မေးၼၢင်းမၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ၼႅတ်ႈမႃးၸွမ်းတီႈႁူင်းယႃ လူင် လွႆလႅမ်  

မိူဝ်ႈလႆႈထၢမ်တူၺ်း လႆႈႁုဝႃႈ မိူဝ်ႈၵႃးၶဝ် မႃးထိုင်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၽၵ်းတီႈ ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႇမူၺ်ၼၢႆးသုမ်ႇဢုမ်ႈတၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းၶပ်း လူတ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်လီသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇမႆႉသိပ်းလေႃႉ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းတၢင်း ၽႃႇၺႃးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လူတ်ႉၵေႃႈၵွႆမူတ်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႈတၢႆ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇ ၸဵပ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႈ  

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးလူင် 6 လေႃႉ မီးၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း တင်းသဵင်ႈ 19 ၵေႃႉ  ပႃးတင်း ၵူၼ်း ၶပ်း လူတ်ႉ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး။ ၵူၼ်းၶပ်းလူတ်ႉ သွင်ၵေႃႉ ၽူဝ်မေး ဢၼ်ပဵၼ် လုင်းဢိင်ႇတႃႇ လႄႈ ပႃႈမူၺ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈသေ ၼၢင်း ယိင်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃႈၺူဝ်ႇ ( ဢႃႇယု 40 ပၢႆ ) မႃးလုတီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ်   ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးတင်း လမ်းၼၼ်ႉ မီး သွင်ၵေႃႉၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်သင်

ဝၢႆးသေပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လႄႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တင်း ၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၶဝ် ဢွၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၼႃႇၼၼ်ႉ ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ႁၢမ်ႉပဵၼ်ၼႃႇတႄႉ ဢဝ်မႃး တီႈ ႁူင်းယႃလူင်လွႆလႅမ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉသေ ဢမ်ႇႁုဝႃႈ ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵ ၼ်ၼေးဝႃႈ ၵႃးတၢင်ႇမႆႉၼၼ်ႉ မႃးၵိုတ်းဝႆႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမၼ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ   
ขับเคลื่อนโดย Blogger.