ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းလွႆတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယဵၼ် ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ2017 ၼီႈ  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁေႃၼႃး ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇၵၼ် မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းလႄႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁေႃၼႃးၶဝ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉၽၢတ်ႇပၢႆႈယၢၼ်  မွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ။
Photo: Nang Kham Aye

လုင်းၸႃႇလိင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ်  လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၶဝ် တႄႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး ၶၢဝ်းယမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ   ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၶဝ် မွၵ်ႈ ( 3 ) လၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် မႃးမီးဝႆႉတီႉ ဝတ်ႉၵျႂင်းၼႃးႁႆး မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈ မႃးတင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းယဵၼ် ၸုမ်းၵေႃႇ မတီႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် လႄႈ ၸုမ်းသီလိူၼ်ၶမ်း ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဝႆႉ 

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 23 မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ  ပႆႇငိၼ်းဝႃႈ မီးပၢင်တိုၵ်းၼႆ သေ တႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ ယူႇဝႆႉၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းလွႆၵေႃႈ ထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမႃး ထႅင်ႈလႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈတႃႇသေႇ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈတင်းသွင်ၽၢႆႇဝႃႈ ပေႃးတေ တိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတိုၵ်းတီႈၵႆၵႆဝၢၼ်ႈ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် မႃးၼႃႇၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ တိၵ်းတိၵ်း ၼႆယဝ်ႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းသေ ၽၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ pslf/tnla ၶဝ် ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 22 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 324 လမ်းတိုၵ်းၶဝ်လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁေႃၼႃး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼၼ်ႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇသေတႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ ယူႇတီႈပၢင်တပ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် 120 မမ ယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼွၵ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.