ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းၵၢင်တူင်ႈ ဝၢၼ်ႈယိူင်းလၢႆးၶႃႈ ။ လုသုမ်းမွၵ်ႈ 3 ႁဵင်သႅၼ်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 24/12/2017

ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ ဝၼ်းတိတ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းၵၢင်တူင်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယိူင်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႆႈၵႂႃႇတင်းလင်လႄႈ လွင်ႈလုသုမ်းမီးမွၵ်ႈ 3 ႁဵင်သႅၼ်။
ၸဝ်ႈသြႃႇတေၸၼိယ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵၢင်တူင် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇဝဵင်းတူၼ်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈ ၼွင်ႉတပေးတီႈဝတ်ႉၵျႂင်း သူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢၼ်ႈၵၢင်တူင်ႈ သမ်ႉ ၵႆယၢၼ်ဝဵင်းၼႃႇလႄႈ လူတ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈဢမ်ႇမႃးထိုင်လႆႈ သမ်ႉပဵၼ် ၶၢဝ်းဢၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇပေႉဝွတ်ႇ လႆႈၾႆးသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုင်မွၵ်ႈၶိုင်ႈ ၸူဝ်ႈ မူင်းဢွၼ်ႇၵူၺ်း ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇတင်းလင်၊ တၼ်းလႆႈ တေႃႉၶူဝ်း ၼႂ်း ဝတ်ႉဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႈ

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈၼႆႉ ၶဝ်လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၾႆးၾႃႉသျႂတ်ႉၼႆသေတႃႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈမိူဝ်းႁၼ်သေ မိူဝ်းတွင်ႈထၢမ် သပ်းသေးၶိုၼ်းလီလီၸိုင်  ပႆႇၸၢင်ႈ လၢတ်ႈလႆႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း   ၼႂ်ၽုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁၢမ်ႉဝႆးၼႆယဝ်ႉ
ဝတ်ႉၵျႂင်းၵၢင်တူင်ႈၼႆႉ ပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇတၵႃႇသထႃးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လူႇတၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ၵေႃႇ သၢင်ႈ မႃးလႆႈ 16  ပီ ၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်မုင်းလဵၵ်းၵင်ႈပႅၼ်ႈ ၸၼ်ႉတႂ်ႈ ၵေႃႇဢုတ်ႇႁေ တိုၵ်ႉႁႃယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၼႆႉၵူၺ်း ၶိုၼ်ႈလႆမၼ်းၼႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶဝ်မေးတႃးသီမႂ်ႇဝႆႉ သင်ဝႃႈတေၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း မႂ်ႇမႂ်ႇ ႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၸိုင် တေယဝ်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 3 ႁဵင်သႅၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ဝတ်ႉၵျႂင်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတၵႃႇၶဝ် မႃးလူႇမႃးဝႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ ပႂ်ႉပႃးၾိင်ႈထုင်းၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ပဵၼ်တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ႇၶၶဝ် ပဵၼ်တီႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈ ပုတ်ႉထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပဵၼ်တီႈပိုတ်ႇဝႆႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ  ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီသေး လၢႆလူင်လၢင်၊ တမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်ယူႇသေတႃႉ  မႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ လႆႈဢဝ်တြႃးသႂ်ႇၸႂ် ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိုၵ်းဝၢၼ်ႈၵိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တေလႆႈၶတ်း ၸႂ်ပူၵ်းတင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.