ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းထႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈမႄႈဢၢႆး ၊ တၢႆ 4 ၵေႃႉ တိလႆႈယႃႈမ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 8/12/2017

ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းထႆးပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈမၢၵ်ႇၵႅင်း ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸေႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၽၢႆႇၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ လုတၢႆ 4 ၵေႃႉသေ တိလႆႈယႃႈမမွၵ်ႈ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသိုၵ်းထႆး လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉလႄႇႁႃသပ်း သေး ၸွမ်း ၼႂ်း ပႃႇထိူၼ်ႇသေ ႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ ဝႅၵ်ႇ ထူင် ပိူဝ်ႉႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်း သေ ဢၢင်ႈသပ်းသေးတွင်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉ  ၽၢႆႇၶဝ်ဢမ်ႇၵိုတ်းသေ တႄႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢွၼ်တၢင်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ်  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းယိုဝ်းသႂ်ႇသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉ

ဝၢႆးသေ ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ  မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ  လႄႈ ထူင်ပိူဝ်ႉ 6 ထူင် ၼႂ်းထူင်ၼၼ်ႉ မီးယႃႈမႃႉ ၼိုင်ႈထူင်လႂ် ၼိုင်ႈသႅၼ်မဵတ်ႉလႄႈ တင်းသဵင်ႈတိလႆႈမွၵ်ႈ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ  

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ယႃႈမၼၼ်ႉ တေပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈ လွတ်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ

ယွၼ်ႉၼၼ် ၶဝ်ၸင်ႇ  ၽိူမ်ႉထႅမ်ထႅင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ ႁိမ်းႁွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉ။


ၸွမ်သိုၵ်း พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร  ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းတပ်ႉတိူင်းၽႃမိူင်း - မိူင်းထႆး ၵေႃႈ မီးၵႂၢမ်း သင်ႇထိုင် တပ်ႉပႃႈတႂ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းလႄႇဝၢၼ်ႈလၢဝ်းမိူင်း ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးတင်းၼမ် ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၵႅင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႇမိူင်း တေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၶဝ်ႈမႃးပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉၼႆ လူဝ်ႇလႆႈထတ်း ထွင်သပ်းသေးၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.