ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလိုဝ်ႈပီမႂ်ႇ 7 ဝၼ်း တၢႆယဝ်ႉ 41 ၵေႃႉ

ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းၶပ်းလူတ်ႉႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ် မီးပၵ်းပိူင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီၵဝ်ႇတေသဵင်ႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီးၽေးၵိုင်ႉပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ 477 ပွၵ်ႈ တၢႆယဝ်ႉ 41 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ 500 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉၽေးၵိုင်ႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ လႄႈ တၢႆၼမ်တီႈသုတ်း 6 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸေႈတွၼ်ႈသီသၵဵတ်ႇဝႃႈၼႆ၊

LINE TODAY ဢိင်ႇၶၢဝ်ႇ PPTVHD သေၼၢႆးဢႃးၶူမ်း တိူမ်းၽိတ်ႉထယႃးၽႆးသိတ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇႁူပ်ႇႁုပ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၶွင်သုၼ်ၸွႆႈတူၺ်းႁေႉၵင်ႈလူတ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပီ 2018 ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်းဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်တီႇၸမ်ပိူဝ်ႇ 2017 ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶွင်လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းၶပ်းလူတ်ႉႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ် မီးပၵ်းပိူင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီမႂ်ႇဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶပ်းလူတ်ႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းတင်းမူတ်းပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ 477 ပွၵ်ႈ မီးၵူၼ်းလုတၢႆၵႂႃႇ 41 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ 500 ၵေႃႉ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ မဝ်းလဝ်ႈ 42.77% ၶပ်းလူတ်ႉလႅတ်းပူၼ်ႉတီႈၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်းတမ်းဝၢင်းဝႆႉ 26% သေ လူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉၵိူတ်ႇပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ်တီႈသုတ်းၼႆယဝ်ႉ၊
ၸိုင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တင်းမူတ်း 23 ပွၵ်ႈ ဢၼ်တၢႆၼမ်တီႈသုတ်း 6 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸေႈတွၼ်ႈသီသၵဵတ်ႇသေ ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်သေပိူၼ်း 25 ၵေႃႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇတူတ်ႇထတ်း 2,008 တီႈ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉတူတ်ႇထတ်း 64,275 ၵေႃႉသေ လႆႈႁွင်ႉတူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းလူတ်ႉတင်းမူတ်း 559,639 ၵၼ်း မီးၽူႈၽိတ်းပၵ်းပိူင်းတင်းမူတ်း 89,277 ၵေႃႉ တၢင်းၽိတ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇ 25,628 ၵေႃႉ လႄႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ႁေႉၵင်ႈၽေး 25,329 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 30/12/2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.