ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 3/12/2017

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸ​ိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵဵင်းတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:30 ၶိုင်ႈ မႅၼ်ႈၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၼွၼ်းလပ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ (ၶလယ) 99 ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်     ၽျူးၵျေႃႇၸူဝ်း၊ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ်တိူင်းသိုၵ်း (ယလၶ) ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ၶူဝ်လမ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်ႇလၢႆႇ  ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ မွၵ်ႈသီႇႁႃႈသိပ်းလုၵ်ႈ သေပွႆႇမၢၵ်ႇ 60 MM ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း ၸၢႆးလႃႉယဵၼ်ႇ ဢႃႇယု 38 လႄႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးဢႃႇယု 50 ပီ  မႅၼ်ႈၽွင်းၶႃမႄႈလုၵ်ႈတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးထႅင်ႈလူတ်ႉၵႃးၼိုင်ႈလမ်း မၢၼ်ႇၵႃးတၢင်းၼႃႈလႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်သင် လွတ်ႈၽေးလီယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ꧦ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမႃးယိုဝ်းၶဝ် ၶၢဝ်းၼၼ်ႉၸမ်တဵင်ႈၶိုၼ်း မႅၼ်ႈၽွင်းပိူၼ်ႈ ၼွၼ်းလပ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မေႃးဢွၵ်ႇမႃး မၢၵ်ႇဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းလႄႈလူတ်ႉၵႃးၵၢမ်ႇလီလႄႈဢမ်ႇမႃး တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း ꧦ ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းဢွတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဢိင်ႈဢၢင်ႈၶေႃႈဝႃႈ တေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆသေ ယၢမ်ႈၸႂ်ႉႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း (SSPP/SSA) သုတ်ႉထွႆဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယူႇလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ (29/11/2017) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 ပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 147 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈ ၼွင်ၵေႃႈလူင် ႁႅင်းသိုၵ်း 70 ပၢႆ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တၢင်းသွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင် 30 မိၼိတ်ႉပၢႆ တီႈၵွင်းမႆႉႁုင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႆႉလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉသေတ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်တၢင်းၸုမ်း (FPNCC) 7 ၸုမ်း ဢၼ်ၸုမ်းဝ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း NCA
ขับเคลื่อนโดย Blogger.