ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယိင်းသၢဝ်တႆးမိူင်းၼၢႆး ပတ်ႉလၢႆးၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ- လႆႈထိ ႑ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း

ယိင်းသၢဝ်လုၵ်ႈမႄႈတႆးမိူင်းၼၢႆး ပတ်ႉလၢႆးၶႅၼ်ႉလၢႆးမိုဝ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႄႈ လႆႈႁပ်ႉသူးထိၼိုင်ႈ တီႈပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇၵႃႈလၢႆးၶႅၼ်ႉလၢႆးလႅဝ်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ၸၼ်ႉတိူင်းလႄႈၸေႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းထိ17 ဢၼ်တိုၵ်ႉၸတ်း ႁဵတ်းယူႇတီႈ ႁူင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း (၀ဏၰသိဒိၶ ) ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ13 - တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 18လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ  2017 ၼီႈ။

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ပွႆးၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ13 ဢၼ်ၶေႉၵၼ် လဵၼ်ႈလၢႆးမိုဝ်း- ၸၼ်ႉ ၵႅမ်ၶူးၽိုၵ်း ( ၶူးယိင်း ) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၶမ်းၸင်ႈ ( တၢင်တူဝ်မိူင်းတႆး) လႆႈသူးထိ မသူၺ်ႇဢု( တၢင်တူဝ်မိူင်းမွၼ်း  ) လႆႈသူးထိ 2 ၺူဝ်ႇၺူဝ်ႇၸၢၼ်း( တၢင်တူဝ်တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ/မၼ်းတလေး )လႆႈသူးထိ3 / မသူၺ်ႇဢု ၵေႃႉဢၼ်တၢင်တူဝ်မိူင်းမွၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ မၼ်းၼၢင်းလႆႈသူးထိ သေလႆႈသူးၸုမ်ႈၶမ်းမႃး ပီၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ၼၢင်းၶမ်းၸင်ႈ ၶႅၼ်ႇလိူဝ်ႇမၼ်း ၼၢင်းၵႂႃႇ ပၢင်ပွႆးမွပ်ႈသူးတႄႉ ပေႃးပွႆး ၶေႉ ၶဵင်ႇၵႃႈလၢႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈမူတ်း  ၸင်ႇတေမွပ်ႈပၼ်တင်းသဵင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ၼၢင်းၶမ်းၸင်ႈ ၽူႈလႆႈသူးထိ လၢတ်ႈၼႄၽူOdkof,cmof,ဝႃႈ  - တႃႇတေၶဝ်ႈ ၶေႉပိူၼ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလၢႆးလႅဝ်း လႄႈ လၢႆးမိုဝ်း ပဵၼ်လၵ်းသေ ၽိုၵ်းမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်း ဝၼ်းထိ 13 ၼႆႉ လႆႈတူၵ်းၵမ်းလဵၼ်ႈလၢႆးမိုဝ်းလႄႈ လႆႈဢဝ်လၢႆးမိုဝ်းၾိင်ႈထုင်းတႆးသေ ၶေႉၶဵင်ႇ   ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈသူးထိ 1 မႃးယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် ၸူမ်းတေႉတေႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈ လႆႈႁဵတ်းပၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁႂ်ႈထိုင်တီႈ ဢၼ်ၵၢင်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႈ
မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ မီးယိၼ်ႉတၢင်းသူင်လွင်ႈၵႃႈလၢႆးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢႃႇယုလႆႈ 7 ၶူပ်ႇ တၢင်းၵႃႈတႆးၼႆႉ ႁၢင်ႈလီ လီမူၼ်ႈလီတူၺ်း၊ ၼႂ်းလွၵ်းလၢႆးတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈထုင်းတႆးၼၼ်ႉ ပႃးလၢႆးၶႅၼ်ႉလၢႆးမိုဝ်း ပဵၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းယူႇယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေလဵၼ်ႈလၢႆးလႅဝ်းလၢႆးၶွၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်၊ ၶူးသွၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိူၼ်ႈပဵၼ်ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်၊ သေယဝ်ႉ လႆႈၵႂႃႇသွၼ်ပိင်ႇၺႃႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း - ႁူင်းမုၼ်းလႅင်ႈ တိူင်းၸေႈၵႅင်း 2 ပီ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈသွၼ်ၵႃႈလၢႆး၊ ပေႃးမႃးထိုင် ၶိုၼ်းမိူင်း ၼၢႆးၵေႃႈ လႆႈမႃးၽိုၵ်းၸွမ်းၶူးဢူးၶိၼ်ႇတွင်းၼႅင်ႇ တႃႇတေလႆႈတၢင်တူဝ် မိူင်းတႆးၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၶေႉ ပိူၼ်ႈမႃး ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
မၼ်းၼၢင်းမီးၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ဝႃႈတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅမ်ႉယူႇသေ တႃႉ ဢမ်ႇလီႁၢၼ်ႉၸႂ်မွၵ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၵႃႈၼေတေႃႇၵၼ်ၵူၺ်း၊ လီလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇၸွမ်းတၢင်ႇ ၶိူဝ်းတၢင်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈႁုႁၼ်ယွင်ႈယေႃးသေ ႁဵတ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လီ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် တႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယုၵ်ႉပၼ်ၸၼ်ႉၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ၼၢင်းၶမ်းၸင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလုင်းၸေႃးတ လႄႈ ပႃႈၼၢင်းၶမ်းၶဝ် ပွၵ်ႉပေႃႈမိူင်းမိူင်းၼၢႆး ဢႃႇယုလႆႈ 21 ပီ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းပဵၼ်ၶူးတီႈႁူင်းမုၼ်းလႅင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းသေမႃးႁဵတ်းၶူးသွၼ်ၶိုၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆလႅၼ်း မိူင်းၼၢႆး ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေႃႇယွတ်ႈပၢႆး ပိင်ႇၺႃႇ သိုပ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းၵႆထႅင်ႈ ဢဝ်ဝႆႉ ၽႃႇသႃႇပၢႆးဢင်းၵိတ်ႉသ် - ပီသွင် တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်လူင်တူၼ်ႈတီးယူႇ  ၼႆၶႃႈဢေႃႈ
ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းတေလႆႈယူႇလီမီးႁႅင်းမင်ႈသင်ႈယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး တေလႆႈမေႃပႂ်ႉပႃး ၾိင်ႈထုင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း မေႃလၢႆးႁေႉၵင်ႈတူဝ်ၼႆႉသေမုၵ်ႉၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း တၢင်းမေႃပိင်ႇၺႃႇ လၢႆးသႅၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းၵူႈပီပီ ၼႂ်းပီ 2017 ၼီႈ ထူၼ်ႈထိုင်ၵမ်းထိ  17 ၼႆႉၽူႈတၢင်တူဝ် ၸေႈမိူင်းလႄႈတိူင်းၵူႈတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶေႉၶဵင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢႆး ( 13  ) ၸုမ်း မုၵ်ႉၸုမ်းယိင်း (  10 ) ၸုမ်းတင်းသဵင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ မီး( 183  ) ၵေႃႉ  ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.