ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးသွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမႃလၢၵ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၺႃးတိၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း

ၶၢဝ်ႇ mananger - online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ ၼႆႉဝႃႈ တီႈၸေႈ တွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးသွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမႃသေ လၢၵ်ႈထူ ၵႂႃႇ ၸွမ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ထႆးၶဝ် တိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းမၢပ်ႇမႂ်


လွင်ႈတၢင်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမႄႈထႃး ၸေႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း  မိူဝ်ႈတူၼ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ   ၼႂ်းၶမ်ႈဝၼ်းထိ 2 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်တႆး သွင်ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမႃမႄႈတူဝ်ၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼွင်ႉၼမ်ႉတၢၼ် သေ သမ်ႉလၢၵ်ႈ ထူၵႂႃႇၸွမ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ် လၢၵ်ႈလူင်ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႄႇဢဝ်တီႈဝၢၼ်ႈ ထႃႈတွၼ်းၶျႆး တေႃႇထိုင် ဝၢၼ်ႈလၢႆႇသၢႆ ဢိူင်ႇသူပ်းသဝ်ႉ တၢင်းယဝ်း 2 ၵီးလူဝ်းမဵတ်ႉ (  မွၵ်ႈ လၵ်းပၢႆ ) လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႃဢွၼ်ႇ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႈၼင်ပေႃးလွၵ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၶွင်မႃ လႆႈႁၼ်လွင်ႈၼႆႉ ၽိတ်းၸႂ်ၼႃႇၽဵဝ်လႄႈ လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ႁၢၼ် ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 12 ၼႆႉ ၸဝ်ႈ ၼႃႈ တီႈၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်တူဝ်ၶဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇဢမုၶတီးတႃႇတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း
ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶိၼ်ႇ လုင်းၵွၼ်း ( ဢႃႇယု 29 ပီ ) လႄႈ ၸၢႆးၶမ်း ၶျႅမ်ႉလၢႆး ( ဢႃႇယု  29 ) ပီ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ၶွၵ်ႈလဵင်ႉမူ တင်းသွင်ၵေႃႉ ယွမ်းႁပ်ႉတၢင်း ၽိတ်း ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ် မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶဝ်မဝ်းလဝ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းမႅၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတႄႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူလၢႆၶႃႈၺႅၼ်းတူဝ်သတ်း လႄႈႁူမ်ႈၵၼ်လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉၶဝ်လၵ်ႉဢဝ်မႃပိူၼ်ႈၵႂႃႇ
ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝႃႈတႄႉ တၢင်းၽိတ်းဢၼ်ၶႃႈၺႅၼ်းတူဝ်သတ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈတူၵ်းၶမ်ႈၶွၵ်ႈ 2 ပီ ဢမ်ႇၼၼ် မႂ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 4 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ဢမ်ၼၼ် တင်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈလႄႈတၢမ်ႇငိုၼ်း တင်သွင်။

တၢင်းၽိတ်းဢၼ်လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈတူၵ်းၶမ်ႈၶွၵ်ႈ ပီ ထိုင် 5 ပီ ဢမ်ႇၼၼ် မႂ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2 ႁဵင်ထိုင် 1 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ ဢမ်ၼၼ် တင်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈလႄႈတၢမ်ႇငိုၼ်း တင်သွင်။
ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶပ်းလူတ်ႉ ၶိူင်ႈၼၼ်ႉ တႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယုတိုၵ်ႉလႆႈ 16 ပီ ၵူၺ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တေႁွင်ႉပႃး တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇသင်ႇသွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်သေ တွင်ႈထၢမ်သပ်းသေးၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆၶႃႈ ယဝ်ႈ                    


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/12/2017
ขับเคลื่อนโดย Blogger.