ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးဢိူၺ်းၵေႃႉလီ ဢဝ်တၢႆၶိုၼ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 18/12/2017

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄးသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၺႃးဢိူၺ်းၵေႃႉလီမၼ်း ဢဝ်ၾႃႉၽၼ်းလႄႈ တိူဝ်ႉတီႈၶေႃးသေ လႆႈလုတၢႆ ၵႂႃႇ  ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ၾႃႉၾၼ်းၼၼ်ႉႄတႉ  ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈပႅတ်ႈ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ ( ဝၼ်းသဝ် ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶိုင်ႈ ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆ ပွၵ်ႉၼွင်ယႅင်ႇ ၸေႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ  မီးႁႅင်းၵၢၼ်တႆး သွင်ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ယွၼ်ႉၵူႈယိမ်ငိုၼ်းၵၼ် 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇသေ ဢဝ်ၾႃႉၾၼ်းၶေႃးၵၼ် ၵေႃႉဢၼ် ၺႃးၾၼ်းၶေႃးၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးငႄး  ( ၼႂ်းမၢႆၾၢင်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ - ဢႃႇယု 46 ပီ ) ၵေႃႉဢၼ်ၾၼ်းမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးတွင် ( ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 35 ) ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်ႈ ၵျႂၵ်ႉမႄးၼင်ႇၵၼ်

ၼၢင်းပုၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးငႄး ( ၽူႈတၢႆ ) လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၸၢႆးတွင် ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈတႄႇၶဝ်ႈမႃး မိူင်းထႆးမႂ်ႇမႂ်ႇ မၼ်းမႃးယူႇႁိူၼ်းၶဝ် သမ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ငိုၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇ ပေႃးလႄႈ လႆႈၵူႈယိမ်ငိုၼ်းၶဝ်ဝႆႉ 2 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ပၼ်ၵႂႃႇႁေ မိူဝ်ႈလႆႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ေသႃးလူတ်ႉ ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸၢႆးတွင်တႄႉ ပေႃးလႆႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ ထိုင်မႃး ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 16 ၸၢႆးတွင်မႃးတီႈႁိူၼ်းၶဝ်သေ မႃးယွၼ်း ဢဝ်ၶိုၼ်း သေႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်မိူၼ်ၶွင်မၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးငႄးသမ်ႉဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈမႃး တႅၼ်းၶိုၼ်း ငိုၼ်း 2 ႁဵင် ဢၼ်မၼ်းၵူႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸၢႆးတွင်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်သေ သွင်ၶႃလႆႈ ၽိတ်း မေႃး ၵၼ် တီႈၼႃႈႁိူၼ်း ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းႁွင်ႉသႅၼ်ႇႄလႈ  ၽိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းတူၺ်း ၽူဝ်မၼ်းလႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းေသ လႅၼ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၸၢႆးတွင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းႁေ လႆႈလူမ်ႉတၢႆၸွမ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႈ

“    မိူဝ်ႈၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈငိၼ်းယူႇ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈၵေႃႉယႂ်ႇ ( ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇပၢႆ ) ႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ ပေႃးၺႃးၾၼ်းၼႆလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈလႅၼ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းလင်မၼ်း၊ ၽူဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ တင်းႁွႆးၸဵပ်းသေ လႅၼ်ႈလမ်းၶိုၼ်းဢၢႆႈတွင်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ ဢၢႆႈတွင်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉ ၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၼ်းၵႆဝႆႉ မိူဝ်ႈၽူဝ်ၶႃႈ လႅၼ်ႈလႆႈထိုင် မွၵ်ႈႁိူၼ်း သွင်လင်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ လူမ်ႉလူင်ၵႂႃႇတီႈၼႃႈလၢၼ်ႉပိူၼ်ႈ လိူတ်ႈတီႈၶေႃးမၼ်းၵေႃႈ လႆဢွၵ်ႇမႃးဢေႃႈ ၽိူဝ်ႇၶႃႈၶိုတ်းမၼ်း မၼ်းၵေႃႈ ၶေႃႉႄၶႉၶေႃႉၶေႉၵမ်းၼိုင်ႈႁေ ၵႂႃႇပႅတ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ၼိူဝ်တၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁေၵေႃႉ ၶႃႈၵေႃႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၸွႆႈဢေႃႈ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းမႃးၸွႆႈထူဝ်းႁႃပၼ်တမ်ႇလူတ်ႇလႄႈ လူတ်ႉတမ်ႇ လူတ်ႇဝႃႇ လူတ်ႉႁူင်းယႃဝႃႈ မႃးပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈႁေ ဢဝ်ၽူဝ်ၶႃႈၵႂႃႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ  ”

ၼၢင်းပုၼ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈႁေ လႆႈမီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸၢႆးငႄး သွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉယ်ႂႇ ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇပၢႆ ၵေႃႉလဵၵ်ႉ ဢႃႇယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇတင်းသွင်။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ သမ်ႉမီးတၢင်း ပဵၼ်လိ( ယဵဝ်ႈၵႅၼ်း ) ႄလႈ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ၵူၺ်းလႆႈပႂ်ႉၵိၼ် ၸဝ်ႈၽူဝ်ၵေႃႉလဵဝ် မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၽူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈႁႃလဵင်ႉၶဝ် လုသဵင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ငိၼ်းၸ်ႂလဵၵ်ႉတေႉတေႉသေ မႆႈၸႂ်တႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ ဢမ်ႇႁုတေလႆႈသိုပ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႂ်းမိုဝ်းၵေႃႈ ၵိုတ်းငိုၼ်း 500 ဝၢတ်ႇၵူၺ်း လႄႈ တႃႇတေလုမ်းလႃးသၢင်းၵျႃဝ်ႇ ၸဝ်ႈၽူဝ် ဢမ်ႇပွင် ပဵၼ်လႆႈသေ လႆႈဢၢပ်ႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးငႄးၼႆႉ တေၵႂႃႇသၢင်းၵျႃဝ်ႇၽဝ်ၾႆးတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈသၼ်တိထမ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 20/ 12 / 2017 ( ဝၼ်းပုတ်ႉ ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ( ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ) 083 582 1909 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.