ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼၢင်းယိင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်းတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၺွပ်းတီႈမိူင်းထႆး

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 3/12/2017
ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉဢူၼ်း ငိုၼ်းပၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၺႃးၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းထႆးၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထိပ်ႈမိူင်းထႆး ။ 

ၶၢဝ်ႇ Thairath  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼၢင်းမျိၼ်ႉတဵင်းဢေး ဢႃႇယု 41 ပီၼႆႉ ၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇႁူပ်ႉႁၼ်ဝႃႈ  မၼ်းၼၢင်းႁပ်ႉဢူၼ်းပၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းထႆး တင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီပၢႆ / ၼႂ်းၼိုင်ႈပီၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း လႆႈႁပ်ႉ ဢူၼ်း ငိုၼ်း တႃႇငိုၼ်းထႆး ဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇ လၢၼ်ႉ ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈထႆးၶဝ်ႁုဝႆႉဢွၼ်တၢင်းသေ သိုပ်ႇၸွပ်ႇ ၶၢဝ်ႇ လမ်း ၸွမ်း လင်မၼ်းၼၢင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ။
พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยส   ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းထႆး မွၵ်ႇ လၢတ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 ၼႆႉဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းလႄႈ ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ ႁပ်ႉဢူၼ်းငိုၼ်း ဢၼ်လႆႈမႃး တီႈလွင်ႈသိုဝ်ႉ ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉ သေ ႁဵတ်းၵႅင်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၵႅဝ်ႈ သႅင်ငိုၼ်းၶမ်း ၊ လၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈတင်း လႅင်းယႃ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ မႄႈသၢႆ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႆႉ ။
ၼႂ်းၵၢၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်းမၼ်းၼၢင်းၼႆႉ လႆႈၶူၼ်ႉႁႃႁူပ်ႉႁၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ငိုၼ်းတွင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈလူင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ  เอก อ้วน ဢမ်ႇၼၼ် นายจรัญ คำสด ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ် တၢင်း ၼႆႉ သေယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵွင်ႉ ၵၢႆႇပႃးတင်း ငိုၼ်းတွင်း ၽူႈၵႃႉယႃႈလူင် นางฟอง ปทุมมณี ဢမ်ႇၼၼ် เจ๊ฟอง ဢၼ်မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ၺွပ်းလႆႈ မၼ်း တေၶျႃးသူးငိုၼ်း 3 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ။
ၸုမ်းၼၢင်းမျိၼ်ႉတဵင်းဢေးၶဝ်ၼႆႉ မီးပပ်ႉယေးငိုၼ်း ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပပ်ႉသေ ဝူင်းငိုၼ်းဢၼ်ပၼ်ႇ ပုတ်ႈႁဵတ်း  ၵၢၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးႁႃႈႁဵင် လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။
ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မီးလိၵ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈတိၺွပ်းမၼ်းၼၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2011 ၼီႈ ။ သေယဝ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သွင်မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ႁေႉႁၢမ်ႈလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းၶီႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ - ၵမ်ႊၽဵင်ႊၽဵတ်ႉမၢႆ 6 ၼၼ်ႉသေ တိၺွပ်းဢဝ် ။
မၼ်းၼၢင်းတႄႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  မၼ်းၼၢင်းမႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈၵုင်းထိပ်ႈၵူၺ်း ။ ဢမ်ႇပွင်ၸႂ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်တိ ၺွပ်းမၼ်းႁဵတ်းသင် ၊ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁုၸၵ်းၸွမ်း လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ။  မၼ်းၼၢင်းယူႇတီႈ လႅၼ် လိၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၊ ဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ပိူၼ်ႈၵူၺ်း ၊ ဝူင်းငိုၼ်းဢၼ်မၼ်းၼၢင်းပၼ်ႇပုတ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ယူႇ ၵေႃႈ မီး လၢၼ်ႉပၢႆသွင်သႅၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တႄႉဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ၶဝ်မီးလိၵ်ႈသင်ႇတႃႇတေတိၺွပ်းၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ။ သေယဝ်ႉ တိုၵ်ႉၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၸွမ်း လၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၊ လၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၊ လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈလႄႈ လႅၼ်းယႃ  ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ 6 တီႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.