ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်း သွင်ၽူဝ်ေမးလူိတ်ႇမႆႈၵိၼ်းၸႂ်ႄတႉ

ပူၼ်ႉမႃးမူိဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈသၢမ်လူိၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်း ၸုိဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးသု ဢႃႇယု 32 ပီ ၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁူႈ (သၼဵၼ်း) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈမႃးပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်း ႁဵတ်းသၢင်ႉၾႃႉေသ ၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇတီႈ ၶွင်ႈသီႇ လမ်းလုၵ်ႈၵႃ ေၸႈတွၼ်ႈပထုမ်းထႃးၼီး ၸုိင်ႈထႆးဝႃႈၼႆ၊
ၸၢႆးသု ေၵႃႉပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ႇယၢၼ်မူိင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမူိင်းထႆးယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 10 ပီပၢႆ မီးၽၢတ်ႉသပွတ်ႇဝႂ်ၵုိၵ်းတူဝ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၸုိင်ႈထႆး ႁဵတ်းပဵၼ်သၢင်ႉၾႃႉေတႃႇတူိမ်းၼႆယဝ်ႉ မူိဝ်ႈဝၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸႆၢးသု လႆႈၸုၵ်းယၼ်ၼူိဝ်ၶူဝ်လႆသုင်မွၵ်ႈသီႇသိၵ်ႇယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းမႃးႁႅင်းႁူဝ်ၽတ်ႉသႂ်ႇပုိၼ်ႉႄလႈ ထုိင်ေပႃးလႆႈၶုိၼ်းႁူင်းယႃတီႈၼူပ်းၽိရတ်း ၶဝ်ႈႁွင်ႈ ICU ႁုိင်မွၵ်ႈသွင်လူိၼ်ပၢႆေသ ဝၢႆးၼၼ်ႉေၵႃႈေမႃယႃၸႂ်ႉဢဝ်ၶုိၼ်းမႃးလုမ်းလႃးတီႈႁွင်ႈဢၼ်ၶၢတ်ႈယူႇၶုိၼ်းယဝ်ႉႄလႈ တင်ႈႄတႇပဵၼ်ၸူိင်ႉၼႆမႃးေတႃႇလူင်းႁူင်ႈယႃမႃးယူႇတီႈႁွင်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးသုယင်းဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼုိင်လုၵ်ႉၵႂႃႇမူိဝ်းလႂ်လႆႈေသဢမ်ႇၵႃး ေမႃၶဝ်လႆႈၸီးပၼ်ပႃးၵူင်ေၶႃး တွၼ်ႈတႃႇေတဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉဢႃးႁၢၼ် လႅဝ်ႈလႅဝ်ႈပၼ်ႇပဵၼ်ၼမ်ႉေသ ယွတ်ႇသႂ်ႇလူင်းၼႂ်းလွတ်ႈသၢႆယၢင်လဵင်ႉပၼ် ၼႆယဝ်ႉ၊
           ၼၢင်းလူႇေၵႃႉပဵၼ်ေမးၼၢင်းၸၢႆးသုမွၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ေသ လူဝ်ႇမႃးလုမ်းလႃးၸၢႆးသုယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းေသဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇၼုိင်ႈေၵႃႈ သမ်ႉလူဝ်ႇတူၺ်းပႃး လုၵ်ႈထႅင်ႈသွင်ေၵႃႉၼႆႄလႈ ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၵိၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်ၶၢၼ်ေၶႃႉႄတႉႄတႉၼႆႉယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ေၵႃႈေတႃႉႄတႉလုမ်းလႃးပႃးၵၼ်ပူၼ်ႉၵႂႃႇၸူိင်ႉၼႆၵူၺ်း သင်ပဵၼ်လႆႈႄတႉၸုိင် ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမူိဝ်းတင်းမူိင်းတႆးၶုိၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ၊
          ၸၢႆးသုႄလႈၼၢင်းလူႇ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈႁူႈ (သၼဵၼ်း) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႄတႇၼႃးႁူိၼ်းၵၼ်မႃးတင်းမူိင်းတႆးေသ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမူိင်းထႆးလႆႈမွၵ်ႈသိပ်းပီပၢႆ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သွင်ေၵႃႉၼႆယဝ်ႉ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႉလႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸုိင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈတီႈ မၢႆေယးငုိၼ်း กสิกรไทย 614-2-12541-0 สาขาตลาดวงศกร สายไหม ၸုိဝ်ႈေယးငိုၼ်း น.ส.วราพร  จอมมน  ႄလႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵပ်းသုိပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ၼၢင်းလူႇ 080-455-3462 ေၶႇႁႃႇ ၶွင်းသီႇ လမ်းလုၵ်ႈၵႃ ေၸႈတွၼ်ႈပထုမ်းထႃးၼီး ၸုိင်ႈထႆး ၼႆၶႃႈေဢႃႈ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
25/12/2017
loading...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.