ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးRCSS/SSA 3 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းတီႈ သီႇပေႃႉ

ဝၼ်းထိ 11  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ ( မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ) ၵူၼ်းသိုၵ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး  RCSS/SSA  ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း တူဝ်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ  ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ် လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈ ၼႄ ၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ   11 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ဝဵင်း သီႇပေႃႉ ယၢၼ်ၵႆ 9 လၵ်း  ပဵၼ်လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ၸွမ်းတၢင်း ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼင်ႇၼၼ်  ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉတင်းၼမ်ႉလၼ်ႈသေ ဢၢင်ႈတေမႃးတီႈ သီႇပေႃႉ ၊ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးထိုင်တီႈ ၶူဝ်လူင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵေႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈတင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉသမ်ႉမႃး ၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈလႄႈ လႆႈၺႃးပိူၼ်ႈတိၺွပ်းၵႂႃႇ ။ ၵွင်ႈပွတ်း ဢၼ်ၶဝ်ပႃးမႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် သိမ်းဝႆႉ ။ ၶဝ်လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၵႂႃႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတႃႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 13 ၼႆႉ ယင်းပႆႇႁၼ် ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ။


ၸဝ်ႈၸၢႆးဢူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထ်င်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉ လႄႈတင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး  RCSS ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း တူဝ်ႈမိူင်းပတ်း ပိုၼ်ႉသေ  ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢႆႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ  ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သေ တေၸႅတ်ႈတေထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်သေတႃႉ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်း RCSS ၸိုင် ထုၵ်ႇလီဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်းၶိုၼ်း ။ မိူဝ်ႈ တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ တေႃႈယင်းဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ 3 လိူၼ်ပၢႆၵေႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS – 2 ၵေႃႉ ၺႃးတပ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉတီႈ ၵဵင်း တုင်သေ ဢဝ်တူၵ်းၶမ်ၶွၵ်ႈဝႆႉ ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.