ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယဵၼ် ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ၽေး

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 7/12/2017

ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ  တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ၶဝ်  မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼမ်ႉသွၼ် ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈ ။ 
Photo: Sai Sai Tai

ၽၢႆပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉၶဝ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ  လႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 5  တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းတေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 6  ၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်း ။ သေယဝ်ႉ ၽၢႆႇ TNLA လုတၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ႑ ၵေႃႉ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉသေ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  လွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတေႉ ၊ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉထတ်းထွင်သပ်း သေး တူၺ်းယူႇၼႆယဝ်ႈ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယဵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇသဵင်တႄႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်း ႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈၶမ်ႈသိုၼ်းၼႆႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼမ်ႉသွၼ်  ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတင်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵူဝ်ႁေသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်း ထိ 6 ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးပဵင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်း ဢၼ်မီးၽင်ႇ ပုၼ်ႉ ၼမ်ႉသွၼ် ။ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ် လိူဝ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼၼ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၸွမ်း ။ ပၢႆႈၵႂႃႇလၢႆၵေႃႉၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁုတႅတ်ႈၼႅတ်ႈသေတႃႉ တီႈဢေႇသုတ်းတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈလၢႆသိပ်းယူႇၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ငိၼ်းဝႃႈ ၽၢႆႇၵူၼ်းသိုၵ်းလွႆၶဝ် မီးၵူၼ်းမဝ်းလဝ်းတႄႇယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းတႆး ၸင်ႇလႆႈယိုဝ်းတွပ်ႇၶိုၼ်း၊ မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းထိ 3 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵျႂင်းလွင်းမွၵ်ႇၵၼ်ႇတေႃးဝတ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ၵျႂင်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းလွႆၶဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸိသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းႁိူၼ်း ( ဢဵင်ႇထွင်ႇၸု ) မႃးသူင်ႇၶဝ် ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ပၢႆႉ ( ပူဝ်ႇသတိူဝ်ႇ ) ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  မိူင်းပလွင်ႈ တေလႆႈလွတ်ႈ ၵၢင်းယႃႈ မဝ်း ၵမ် ၼႆသေ မႃးပူၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဵၼ် ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ။ ထိုင်မိူင်းလႅင်းမႃး လႆႈႁၼ်ပၢႆႉၶဝ် ၵိူင်းၸၢႆႉယွၼ်ႇတူၵ်းမႃးလႄႈ ထၢမ်ႁႃၵေႃႉႁဵတ်းမၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁု ၽႂ် ႁဵတ်း ၊ သေယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၸိသင်ႇႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ မိူဝ်းတီႈပၢင်တပ်ႉၶဝ်သေ သပ်းလႅင်းလွင်ႈၼႆႉ ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁုၸွမ်းလွင်ႈၶဝ်မႃးပူၵ်းပၢႆႉၼႆသေ မီးလွင်ႈတွပ်ႇ ထဵင်ၵၼ်၊ သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းတပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းတႆးၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်လႄႈ လွင်ႈၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ  ၼႆယဝ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းလွႆၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းယဵၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်း လူင်ၸၢႆးသု ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တႄႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈ သဵင်တႆးဝႃႈ  မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈသိုၵ်းလွႆပႃႈတႂ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း ၊ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ PSLF/TNLA  ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ႁု ၸွမ်းသင်၊ သိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇတင်းလႂ်၊  ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၶဝ်ႈၸႂ် ၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။
ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA
သိုၵ်းတႆး SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်းလွႆ PSLF/TNLA  ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈယူႇၼႂ်းၸုမ်းUNFC ၶွင်ႇသီႇၽႄႇတရႄႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸွမ်းၵၼ် ၊ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်သေ တင်းသွင်ၸုမ်းၵေႃႈ ပႆႇပႃႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ဢိူၺ်းလီၵၼ်သေ မီးၶၢဝ်ႇလွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်  ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသေ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ငဝ်းလၢႆးမၼ်းယုင်ႈယၢင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.