ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း - ၵဵင်းမႆႇ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈပၼ်ႁႃတေႃႇVisa

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 20/12/2017

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉၺႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇတေႃႇ Visa တႃႇတေလႆႈၶႂၢင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ( တေႃးမေႃး ) ၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး လႆႈမႃးသပ်းလႅင်းၼႄပၼ် တီႈပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတီႈ UNISERV (ယူႊၼီးသိူဝ်ႊ) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၼႂ်းဝၼ်းထိ (17/ 12/2017 ) ၼီႈ
တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ  မီးၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇ ၸတ်းႁႃၵၢၼ်၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း မႃးႁူပ်ႉထူပ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃပျသၼႃႇတၢင်းယၢပ်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်လွင်ႈပျသၼႃႇ မိူဝ်ႈၵႂႃႇတေႃႇ Visa ၼႆႉ မႃးဢုပ်ႇၸွမ်း

ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမိူင်းထႆးမီးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ သင်တေယူႇတေႃႇတီႈမိူင်းထႆးၼႆ တေလႆႈမႃးတေႃႇ Visa တီႈ လုမ်း တေႃး မေႃး 1 ပီ ႁိုဝ် 2 ပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ မီးတင်းၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ် မိူင်းၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးယူႇ သဝ်း ဝႆႉ ဢၢၼ်ႇ ႁူဝ်သႅၼ်မၼ်း၊   ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်သမ်ႉႁပ်ႉတေႃႇပၼ် Visa ၼိုင်ႈ ဝၼ်းလႂ် တႃႇ 50 ၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ Visa ပူၼ်ႉဝၼ်း ပေႃးပူၼ်ႉဝၼ်းသမ်ႉ လႆႈသဵင်ႈၵႃႈမၢပ်ႇမႂ် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈလုမ်းသမ်ႉမီး ပွႆးၸႃးၼၢႆး ၼႃႈ ၵူၼ်းၵၢင် ႁပ်ႉၸၢင်ႈတေႃႇပၼ် ပေႃးၸၢင်ႈသမ်ႉၸဵဝ်းလႆႈႁဵတ်း ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇပႂ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းပႆႇလႅင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တူဝ်တႅၼ်း ၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈ ၵူၼ်း ၶဝ်ႈမိူင်း - ၵဵင်းမႆႇ ၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄပၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ - ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇၼႆႉ မီးယူႇ 2 လွင်ႈ ( 1) ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ၶႂ်ႈႁုသင်ၵေႃႈဢမ်ႇထၢမ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေ ၵႂႃႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈတင်းၼွၵ်ႈ   ၵႂႃႇထၢမ်တီႈၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃးၶဝ်ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇႁုလွင်ႈတေႉမၼ်း။ ( 2 ) လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ - ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးထၢမ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေ ဝူၼ်ႉထၢင်ႇဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း၊ မၢင်လႂ်ၵေႃႈ ယုမ်ႇၵႂၢမ်းပွႆးၸႃးၼၢႆးၼႃႈၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းပၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်တႃႇ 50 ၵေႃႉၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၵ်းပိူင်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းလုမ်း၊ ဢၼ်လႆႈပႂ်ႉ ႁိုင် သေ ၼၢၼ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႇၽၢႆႇၵူၼ်းၶႂ်ႈတေႃႇ visa ၶဝ် ဢမ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး ၽိုၼ် လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆးႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄၶိုၼ်း ၵမ်းၵေႃႉ ၵေႃႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းႁိုင်၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တႄႉ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇၼႆႉသေ ၽၢႆႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်တႄႉဝႃႈ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်လီ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တွပ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ပေႃးၶဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈလုမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင် တေမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ၼႆယဝ်ႈ

ၸၢႆးဝိ ၵေႃႉပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းၼႆ တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆယူႇၵူၺ်း၊  ၵွပ်ႈၼႆ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ၺႃးတၢင်း တုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်/ ၺႃးပိူၼ်ႈ ပေႉၵိၼ်၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်လ်ႂၼႆၸိုင် လူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်သေ တိူင်ႇလၢတ်ႈ တုၵ်း ယွၼ်းပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးၸုမ်းမူႇလၼိထိမႅပ်ႇ ၶိူဝ်းၶၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ် ၽၢၵ်ႇၼိူဝ် ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸုမ်းၵႅမ်ၽိူဝ်ႇဝိူဝ်ႇ ၶဝ်  ၶဝ်ႈမွၵ်ႈ ( 60  ) ပၢႆမႃးဢုပ်ႇၵုမ် ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းပီ 2017 ) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵေႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

Photo: Onleang
ขับเคลื่อนโดย Blogger.