ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၢႆး 300 ၵီႊလူဝ်ႊ လႄႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 70 ၵီႊလူဝ်ႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမႃး

12/15/2561 09:22:00 หลังเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းထ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ႁေႉၵင်ႈလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽွင်းပွႆးလွႆးၵရထူင်း

11/19/2561 07:06:00 ก่อนเที่ยง 0

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily News တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁတႇဢဝ်ဝၼ်းထိ15 ထိုင်ဝၼ်းထိ18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီႊ 2018 ၼီႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼ...

ႁုပ်ႉႁၼ်မၢပ်ႇပွမ်းတီႈ ၼႃႈၵၢတ်ႈလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး

11/16/2561 08:56:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ တီႈၼႃႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈႁူပ်ႉႁၼ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉဢဝ်ႁၢင်ႈပိူဝ်ႉပူၺ် သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်

11/14/2561 06:05:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ chiangmainews   တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၸေႈဝဵင်းႁၢင်တူင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ...

ၼၢင်းယိင်းတႆးထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉၺႃးငႅၼ်း​​ၶေႃးတၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉပႆႇၺွပ်းလႆႈ

11/12/2561 08:08:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/11/2018 တၢင်းၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆႈ ၵဵင်းမႆႇလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၼၢင်းယိင်းၺႃးႁႅမ်တၢႆဝႃႈၼႆ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၵႄႈၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်း​မႄး​လႄႈဝဵင်းမိူင်း​ငေႃႉ​ ၼၢင်းယိင်းတႆး 2 ​ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

11/11/2561 08:53:00 หลังเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅၼ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတင်းလူင်ၼႂ်း​ၵႄႈၵၢင် ​ၸေႈ...

ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶႅင်ႇၵၼ် လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မီးႁူင်းၾႆးမိၼ် 410 လုၵ်ႈၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်း

11/08/2561 11:00:00 หลังเที่ยง 0

ၵေႃႇမတီႇၽူႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပီၼႆႉ တေမီးႁူင်းၾႆးမိၼ်...

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈတၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမႃႉသႃႇမိ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

10/31/2561 07:07:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈတၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမႃႉသႃႇမိ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ တီႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီး လုတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

10/27/2561 12:25:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ၼီႈ ၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈငူးလိူမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽုၺ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းၵေႇသီႇ ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသ...

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူႈ ႁၢမ်းၶိုၼ်ႈၵျႂင်းလွင်းမွၵ်ႇ

10/25/2561 08:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ   ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းပုတ်ႉထၶဝ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလ...

မိူင်း​ဢေႃးသ​တေးလျႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

10/24/2561 07:38:00 หลังเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AL Jazeera (ဢၢဝ်ၵျႃၸီလႃႉ) ပိုၼ်ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 7 ၵေႃႉ

10/23/2561 06:34:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် တိၺွပ်း ၽူဝ်မေးၵူႈၼိုင်ႈ ၽူဝ်ပဵၼ...

ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း (ႁိုဝ်) ပွႆး​ၶေႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး​ပီႊၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း

10/23/2561 05:09:00 ก่อนเที่ยง 0

ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း (ႁိုဝ်) ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼၼ်ႉ​​ ပီႊၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းၵူၺ်း​ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ​ တေမွပ်ႈယိုၼ်ႈ...

ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သၢင်းလၢင်း​​ၼေၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈ NCA ၼႂ်း​ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ငိၼ်း 400 ​ၵေႃႉပၢႆ

10/22/2561 07:01:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း JMC ၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး လၵ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်း​ၶေႇတင်းၼမ်

10/22/2561 06:53:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၸွပ်ႇသွၵ်ႈပႂ်ႉတိၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းလၵ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ သူင်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း​ၶေႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-​ၶေႇ​ ၸ...

ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ​တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ

10/22/2561 05:45:00 ก่อนเที่ยง 0

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 24 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉတူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃးဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း​လႄႈ ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ​တေ​ယေႃးတူဝ်​ယေႃးၶိ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၸႅတ်ႈထတ်းႁူင်းယႃ​ၶေႇ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇ တီႈၼႂ်း​ၸေႈဝဵင်းမူႇ​ၸေႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-​ၶေႇ

10/21/2561 07:37:00 หลังเที่ยง 0

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇၸဵတ်ႈထတ်းတီႈႁူင်းယႃ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-​ၶေႇ​ တီႈ​ၸေႈဝ...

လူတ်ႉတူႈႁပ်ႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၾႆးလုၵ်ႈမႆႈသေတၢႆတင်းၼမ်

10/21/2561 07:15:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:50 ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶီႇလူတ်ႉတီႈဝဵင်းၵုင်းထႅပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ)...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတပ်ႉလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၽႃႈသွင်း

10/21/2561 06:33:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ​ တပ်ႉၸုမ်း 428 လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP လႆႈပဵၼ်ပၢ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ​လႄႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၶဝ်လႆႈ​ႁဵတ်းႁူၼ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈမႃးတမ်းဝၢင်းႁိမ်း​ႁေႃၵဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ

10/19/2561 08:53:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ19 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ​လႄႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁပ်ႉဢဝ်ႁူၼ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈသူ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇလူင်းထတ်းထွင်တိၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ​

10/19/2561 08:44:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး 77ၶၢဝ်ႇတဵတ်ႇသမုတ်ႇပႃၵၢၼ်ႊတႅမ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈမိူဝ်းဝႃးဝၼ်းထိ 18 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢႆၾၢႆႇ200...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢႅဝ်ႇမိူင်း ​လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းတင်းၼမ်

10/18/2561 07:26:00 หลังเที่ยง 0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆးလႆႈလူင်းထတ်းထွင်တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈပူၼ်ႉဝၼ်း​ လႄႈတီႉၺွပ်းလႆႈပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ထိုင်မိုဝ်း မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ

10/17/2561 09:50:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ တႃႇလိူၼ်ပၢႆ ပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3 ပီသေသမ်ႉၶိုၼ်းပူတ်းပွႆႇပၼ် တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမ...

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်

10/15/2561 06:27:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 15/10/2018 တင်းၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇဢွၼ်ႇလၢႆး ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ ပွႆႇပၼ...

သင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ

10/14/2561 10:31:00 หลังเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 14/10/2018 သင်ၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်တီႈမိူင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သၢၼ်ၶတ...

လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လွင်ႈပွႆႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈ လႆႈမၢႆၾၢင်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး

10/12/2561 07:44:00 หลังเที่ยง 0

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းတီး ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈမႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီး တၢင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လွင်ႈပွႆႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈသေ ယၢမ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉသူ...

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ သၢႆၼမ်ႉတဵင်းလူၼ်ႉၼွင်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈထုင်ႉၼႃး ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

10/11/2561 07:59:00 ก่อนเที่ยง 0

တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး လၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢႆၼမ်ႉတဵင်း လူၼ်ႉၼွင်းသ...

တႃႇပွႆႇပၼ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်တူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉယဝ်ႉၼႆ FPNCC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

10/10/2561 08:14:00 หลังเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်တူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေပွႆႇပၼ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်တူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်း...

ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈ

10/09/2561 04:40:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁွင်ႈၵၢၼ်ထၢၼ်ထႃႇၼ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ပေႃႈလ...

ယႃႇသမ်ႇ (10) ပိူင် ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ တေႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသင်သေဢိတ်း

10/06/2561 09:44:00 ก่อนเที่ยง 0

လွင်ႈတၢင်းသမ်ႇၵျႂႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လၢတ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈတူဝ်သုင် သမ်ႇၵျႂႃးလွင်ႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် တၢင်းႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်လွင်ႈမၢၵ်ႈမီးလီ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉယိူင်း လၢႆးၶႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

10/01/2561 07:16:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 29   လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9   ပီ 2018   ၼီႈ ပူၼ်ႉမႃး ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉယိူင်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ   မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

9/30/2561 08:40:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽိတ်းမေႃ...

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ တေတႅပ်းတတ်းတြႃးယဝ်ႉ

9/29/2561 09:53:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်းသင်သေ ထုၵ်ႇ ၸုမ်း သိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ် ပၢႆ တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်မီးတီႈတိၼ်လွႆလဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ဝွတ်ႈၵဵင်ႈမူတ်း

9/28/2561 06:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵွင်းမူး ဢၼ်မီးတီႈတိၼ်လွႆလဵင်း ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း   မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ   လႆႈထူပ်းၽေးၾႆးမ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၺႃးႁၢမ်ႈႁေႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉလူင်းႁႃသဵင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း

9/24/2561 10:00:00 ก่อนเที่ยง 0

တႃႇတေၶဝ်ႈပႃးၶေႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပီ 2018 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ၼႆႉသေ ပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼေၾိင်ႈ​ငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးသေ ပိုတ်ႇပၢင်​ႁေႃးလူဢၢၼ်ႇဝေႇသၼ်ႇတရႃႇၸၢတ်ႈတေႃႇ

9/24/2561 09:29:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၵူၼ်းမိူင်းပီႈၼွင်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼေၾိင်ႈ​ငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်း​သေ ပ...

ၶူးၽိုၵ်းသွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ယၢမ်ႈၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈလူင်လွႆၼၢင်းၼွၼ်း မႄႈသၢႆ လႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင် မႁႃႇၸူႊလႃႊလွင်ႊၵွၼ်ႊ မိူင်းထႆး

9/23/2561 06:47:00 ก่อนเที่ยง 0

  ၶူးၽိုၵ်းသွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင် မူထိူၼ်ႇ ( မူပႃႇဢၶႄႇတမီႇ ) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶူတ်ႉသ်ဢဵၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးဢေႇၵၽူင်း ၸၼ်ႊထႃႉဝူင်ႊ (  ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလွႆ 4 ၵေႃႉ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

9/21/2561 01:08:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းတႆးလွႆ ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၺ်ႇလီႇမိူင်းမၢ...

ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ် လၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း တီႈၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

9/19/2561 09:58:00 หลังเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ16 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ် လ...

သွင်းၾႆးၽူင်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁိူၼ်း ၵွႆၵဵင်ႈတင်းလင် တီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

9/19/2561 07:52:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်းၼႆႉဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 2:00 မူင်းၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသွင်းၾႆးၽူင်းဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၽိူၼ်ပီႇတူဝ်ႇမႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းမလေးသျႃး ၵိၼ်ၺႃးလဝ်ႈပွမ် တၢႆ 13 ၵေႃႉ

9/18/2561 10:33:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းမလေးသျႃး ၵိၼ်ၺႃးလဝ်ႈပွမ်သေ တၢႆ...

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မျၼ်ႇမႃႇ တေသူင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ 40,000 မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆ

9/18/2561 08:41:00 ก่อนเที่ยง 0

တွၼ်ႈတႃႇတေသူင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ 40,000 မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆသေ ၼင်ႇႁိူဝ်တေႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႂ်ႈထုၵ်ႇၸွမ်းပၵ်...

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးပႅပ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၽၼ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ

9/18/2561 06:03:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 6:30 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးပႅပ်ႉယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းႁၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽင်လိၼ် တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

9/17/2561 09:56:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းငေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢင်းဢူဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ...

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇၵေႃႉ လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး

9/17/2561 06:19:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်းသင်သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်သေ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ မ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းပၢႆ ႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသေ ပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းထၢင်ၽၢႆႈ

9/16/2561 04:57:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈတႆးႁွင်ႉ ၸၢႆးထုၼ်း လုင်းသႅင် ဢႃႇယု 45 ပီ ၸႃႇတိ   ၵဵင်းတွင်း   မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ...

ၵဵင်းႁၢႆးပဵၼ်ၸေႈတွၼ်ႈၸပ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵူႈပီႊ ထႆးတေဢုပ်ႇၵုမ်မၢၼ်ႈ လၢဝ်း ၶေႇထႅင်ႈ

9/16/2561 04:24:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မီးဝႆႉပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ်သုတ်း (ႁိုဝ်) ပွတ်းႁွင်ႇၶွင်မိူင်းၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ဝႆႉၸေႈတွၼ်ႈတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး မိူင်းထႆး မိ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတီႈသီႇပေႃႉလႄႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈလုသုမ်းၸွမ်း

9/14/2561 10:32:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 17 ဢၼ်မႃးပၵ်းလၵ်း ယူႇဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ   ၺႃးပိူၼ်...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.