ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၽႃႇတၢႆ ( 1 ) ၵေႃႉ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/1/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶၢမ်ႈၸမ် 9.00  မိၼိတ်ႉ ၸၢႆးဝုတ်း ဢႃႇယု (15 )  ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸႃႇတိယူႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း လႆႈထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၽႃႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လႆႈတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ၊
ၵူၼ်းႁၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လူတ်ႉၽႃႇမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ၶပ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ (သႅင်ႇၵႄႇ) မႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၢင်းၵိတ်ႉ လႆႈပႆၶမ်ႈတၢင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတတ်းၼႃႈလူတ်ႉမၼ်းလႄႈ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၶပ်းဝေႈပႅတ်ႈသေ ထိင်းပလိၵ်ႈလူတ်ႉေသတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈယွၼ်ႉမၼ်းၸမ်တူဝ်ၵူၼ်းပႆၼၼ်ႉၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉမၼ်းၸၢႆးလႆႈလူမ်ႉလူင်းလိၼ်သေ တူဝ်ၸၢႆးဝုတ်းၵေႃႈလူမ်ႉလူင်းၵႂႃႇယူႇဝႆ့ၼိူဝ်တၢင်းထႅင်ႈသဵၼ်ႈၼိုင်ႈ (လဵၼ်ႊ) ဢၼ်လူတ်ႉပိူၼ်ႈလႅၼ်ႈယူႇလႄႈ ၽွင်းၸၢႆးဝုတ်းတေလုၵ်ႉယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၶပ်းၵႃးမႃးၽႃႇဢိတ်ႇသႂ်ႇမၼ်းသေ လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးလိုၼ်းထုိင်တီႈလႆႈတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၼႆယဝ်ႉ။
ပီႈၼွင်ႉၸူိဝ်းမႃးပၢင်မႃႇသႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယမ်းလဵဝ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးဝုတ်း မီးဝႆ့ယူႇတီႈၵျွင်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈၸမ်တီႈၵႆ သင်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းၼႆ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈၵိၼ် ႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈသူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးဝုတ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈတီၵတ်းယဵၼ် ၸွမ်းၵၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းပူၼ်ႉၶပ်ႈတူဝ်တႄႉ တေပဵၼ်ဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထိ 1/2/2018 လႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပိုၼ်းႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢမုဢယေး ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇတိူင်ႇလႄႈလူဝ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ မႃးပၼ်ၵႂးမ်းႁူႉၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ဢဝ်ဢမုဢယေး ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈၼႆေသ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸၢႆးဝုတ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပႃႈမိၼ်ႉ လႄႈ ပေႃႈလုင်းတႃႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈထႆးလႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢဝ်ဢမုဢယေးၼႆယဝ်ႉ၊ သုိပ်ႇလၢတ်ႈေၼထႅင်ႈဝႃႈ ငိၼ်းမွင်ၸႂ်ၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၸၢႆးဝုတ်းလႄႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ ၵူႈေၵႃႉေၵႃႈ ႁႂ်ႈမေႃဝႆ့သတိ ဝိရိယ ၵိုၵ်းတူဝ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၶိင်ႇ ၵူႈၶၢဝ်း သေၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
31/01/2018
ၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးဢွၼ်ႇ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.