ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သၢဝ်လဝ်းႁၢင်ႈလီ ယိင်းမူၺ်ၶမ်း ႁွပ်ႇဢုမ်ႈသူးၼၢင်းငမ်း 2 ဢၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 26/01/2018သၢဝ်လဝ်းႁၢင်ႈလီ ယိင်းမူၺ်ၶမ်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇသေ ၵႂႃႇၶေႉ ၶဵင်ႇတၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss All Nations  ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 57 တီႈဝဵင်းၼၼ်ၵျိၼ်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ  ႁွပ်ႇဢုမ်ႈဢဝ်သူး 2 ဢၼ်သေ ပွၵ်ႈမႃး ၽႅဝ်ၶိုၼ်း တႃႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ ယမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ  ။

မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း ထိုင်မႃးၼၼ်ႉ မီးၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈ ၵုင်ႈ ၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပီႈပႃႈၼႃႉဢႃ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းလႄႈ ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶဝ် ၵႂႃႇ ႁပ်ႉ တွၼ်ႈ ။
သူးဢၼ်မၼ်းၼၢင်း လႆႈႁပ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၼၢင်းလဝ်း/ၼၢင်းငၢမ်း  Miss Eco Toursim ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ  လႄႈတင်း    သူးယုၵ်ႉ ယွင်ႈၼၢင်းႁၢင်ႈလီ  Miss Miao Yu  ( မိႉသ်မႅဝ်ႇယူ )  /  Miss Miao Yu  ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၼၢင်းႁၢင်ႈ လီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ပိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ။

ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈလိူၵ်ႈပၼ်သူး သွင်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းထၢင်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ( 5 ) ၽႃႇသႃႇ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ယိင်းသၢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ၶူဝ်းတႆးၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵုပ်းၽိူင်းလူင် ဢၼ်မၼ်းၼၢင်း ၼုင်ႈသေ ၵႃႈၼႄပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းထုၵ်ႇၸႂ်ၼမ်တေႉတေႉ ၊ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတႆး လႆႈၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးသေ ၵႂႃႇၶေႉၼၢင်းယိင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ။ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ လႆႈႁၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးမႃးႁပ်ႉတွၼ်ႈလႄႈ ၸူမ်းသိူဝ်းၼမ်ႉတႃပေႃးၶႂ်ႈဢိူမ်ႈႁူၺ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။        

မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ယိၼ်းလီပႃးတင်း ၸၢႆးၵျေႃႇယႄးမျိၼ်ႉဢွင်ႇ ၽူႈဢ ၼ် ယဵပ်ႉပၼ် ၶူဝ်းတႆးၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃ လႄႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ၽူႈဢၼ်ယဵပ်ႉပၼ်ၵုပ်းၽိူင်း ဢိၵ်ႈပႃး တင်း ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ၵူႈၽၢႆၽၢႆ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ တင်းသဵင်ႈ ။

ယိင်းမူၺ်ၶမ်းၼႆႉ တီႈပၢင်ၶေႉၼၢင်းလဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ထႅၼ်ႈ  Miss All Nations  ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းလႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပႃးၵႂႃႇၼႂ်း 11 ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈလိူၵ်ႈ ၼၢင်းလဝ်း Best in Talent  ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းလႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပႃးၵႂႃႇၼႂ်း 6 ၵေႃႉ ။ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ၼၢင်းလဝ်း မိူင်းထႆး လႆႈၼၢင်းငၢမ်းႁၢင်ႈလီသေပိူၼ်ႈမူတ်း ။ သေယဝ်ႉ တၢမ်းလူင်းမႃး ထိၼိုင်ႈ သၢဝ်ဢေႃး သတေးလျႃး ၊ ထိသွင် သၢဝ်ဝႅတ်ႇၼမ်း ၊ ထိ သၢမ် သၢဝ်ရတ်ႉသျႃး ၊ ထိ သီႇ သၢဝ်ၶ ၼေႇတိူဝ်ႇ ၶဝ် လႆႈႁပ်ႉသူးၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း။

ယိင်းမူၺ်ၶမ်းၼႆႉယၢမ်ႈလႆႈသူး  ၼၢင်းလဝ်းမိူင်းတႆး Miss Shan State  လႄႈ ၼၢင်းလၢဝ်း ထုင်ႉလိၼ်ၶမ်း Miss Golden Land မႃးဢွၼ်တၢင်း ၊ သေယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈၸင်ႇလိူၵ်ႈမၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်သေၵႂႃႇၶေႉၼၢင်းႁၢင်ႈလီၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈမိူင်းၶႄႇ ။


မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ လႄႈ ပႃႈသႅင်သႃႇၶဝ် ယူႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃႇယု လႆႈ 25 ပီ ။ မၼ်းၼၢင်း လႆႈႁပ်ႉၶူး BA ပၢႆးပိုၼ်း တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ= Sai KhayLyo

ขับเคลื่อนโดย Blogger.