ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ တၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3 ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ လႄႈ ၵွင်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 10/01/2018
ၶၢဝ်ႇ  လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် တၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ( 3ႁဵင်ပၢႆ 9 ပၢၵ်ႇ ) သႅၼ် ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵွင်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ လွႆလၢင်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇႁိမ်း လွႆလၢင်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 2 မူင်း လႆႈႁၼ် လႅင်းၾႆးထၢတ်ႈ သွင်ႇယူႇဝႆႉ မွၵ်ႈ  5 တီႈလႄႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈမီးလႅင်းၾႆး ၊ သေယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်း 7 ၵေႃႉလႄႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၶဝ် ။

မိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတူၺ်းထူင်ပိူဝ်ႉ 4 လုၵ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ပႃးမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉ ႁၼ် ထူင်ပလတ်သတိတ်ႉ 196 ထူင် ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉယႃႈမႃႉႄလႈ တင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ 3 သႅၼ် 9 မိုၼ်ႇပၢႆ 1 ႁဵင်မဵတ်ႉ ။  ၼပ်ႉသွၼ်ႇၵႃႈၶၼ် တၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ    သႅၼ်ႁွမ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ 9 ပၢၵ်ႇသႅၼ် ။
ၼၼ်ႉသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး တိၺွပ်းလႆႈပႃးတင်း ၵွင်ႈယၢဝ်း M22 သၢမ်လဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 63 လုၵ်ႈ ။ ၾူၼ်းဢၼ်ပႃးသိမ်းၵၢတ်ႉမိူ်င်းထႆး 3 လုၵ်ႈ ။


ယွၼ်ႉၼၼ် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်း 7 ၵေႃႉ - ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈၶၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ယႃးတိ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈပုၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸပူး ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸမူး 4 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸႁႄး  / ၸၽေး / ၸၶတ်ႉပႄႇ  လႄႈ  ပႃႇႄလႇ  ။ သေယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်မႃးဢၢပ်ႇပၼ်တီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်မိူင်းသၢတ်ႇ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 9 ၼႆႉသေ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၸွမ်းလူၺ်ႈ မၢႆမီႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။ 

Photo : IPRD-Mong Hsat
ขับเคลื่อนโดย Blogger.