ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈတႅင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 5 တီႈ

ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ တီႈႁိမ်း ၵၢတ်ႇတူၼ်ႈ လမ်းယႆး- ၵၢတ်ႇလူင် ဢၼ်မီးႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉပိင်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးမႄး ၵၼ်သေ ဢဝ်မိတ်ႇတႅင်းၵၼ်၊ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁွႆးၸဵပ်း 5 တီႈသေ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉ
ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ဝၼ်းထိ 16 မိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၵႂႃႇတူၺ်းယဵမ်ႈသူႇၸႂ်းတူၺ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးတီႈႁူင်းယႃသူၼ်တွၵ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ ေသယဝ်ႉ လႆႈႁုဝႃႈ ၸၢႆးၵေႃႉဢၼ် ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၼၼ်ႉ  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးလူင် ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးၺႃႇ ဢႃႇယု 28 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ယူႇပွၵ်ႇပေႃႈမိူင်းေသမႃးႁဵတ်းလုၵ်ႈလဵင်ႉတီႈ လၢၼ်ႉၶၢႆမွၵ်ႇ တီႈၼႃႈၵၢတ်ႇလူင် ၵဵင်းမႆႇ ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉၶၢႆမွၵ်ႇယူႇ ႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ( ပဵၼ်တႆး ၼင်ႇၵၼ် ) မႃးပၢၼ်းၽိတ်းမၼ်းႁေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမၼ်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ
ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈမၼ်းတွင်ႈထၢမ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁွမ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈႁုၸၵ်း ၸၢႆးလူင် ၵေႃႉၺႃးပိူၼ်ႈတႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႈယူဝ်းၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးလိူင်ႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းၽႂ်၊ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ မီးလုၵ်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ7 ၶူပ်ႇသေ ႁႃလဵင်ႉလုၵ်ႈမေးယူႇ ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ႁဵတ်းသင်လႆႈမႃးပၢၼ်းၽိတ်းထိုင်ပေႃးဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၵၼ်ၼင်ႇၼႆ - ၼႆယဝ်ႈ
တီႈတူဝ်ၸၢႆးလူင်တႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇႁႅင်းေသ ပႆႇပေႃးၸၢင်ႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်လႆႈလီလီလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇႁု လွင်ႈတၢင်းဝၼ်းလင် လႆႈမီးတီႈၵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်
ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇလူတ်ႇၶဝ်တႄႉ ၽုၺ်ႇဢမုဢဝ်လိူင်ႈ ဢဝ်ဢယေး ဝႆႉသေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ၽုၺ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်း ၵွင်ႈဝူင်းၸွၼ်းသီႇသီႇၶႅမ်ႇမရႃႇ လမ်းၶႆႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ် လႅၼ်ႈပၢႆႈၼၼ်ႉသေတေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
16/1/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.