ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဝၼ်းၵူိတ်ႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ် 55 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပေႃးထုိင်မႃးဝၼ်းထိ 5 လူိၼ်ၸၼ်ႇၼဝႃႇရီ ၵူႈပီပီၸုိင် ပဵၼ်ဝၼ်းၵူိတ်ႇၶွင် ၸဝ်ႈပေႃသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်း လႄႈ ထုိင်မႃးပီၼႆႉၵေႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵူိတ်ႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 55 ပီ ဢွင်ႇတီႈဝတ်ႉလွၼ်းလူိင်း ဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸေႈဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆယဝ်ႉ။

          ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵူိတ်ႇၶွင်ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 55 ပီၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် တွၵ်ႇတူိဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃမိ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉမူိင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇၼွၵ်ႈမူိင်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁၢၼ် ဢွၵ်ႉသ်ၽွတ်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းမီးပႃးတင်းၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၽူႈပုိၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ မိူင်းသၼ်လွႆ ဢိၵ်ႇတင်းၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၶဝ် ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျႂင်းၶဝ်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ၊ လူိဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းၸုမ်းၼႆႉ မီးတၵ်ႃႇသတ်ႈထႃးတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၼႂ်းမူိင်းၼွၵ်ႈမူိင်းမႃးႁူမ်ၸူမ်းဝႆႈသႃႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်းတႃႇၼၸႃႇၵၵၼ်တင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ၊
ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵျၢင်ႉၵမ်ြတႃး မီးသိၼ်မီးထမ်း မီးၽုင်းၵၢမ်ႇ ၺၢၼ်ႇ ပႃႇရမီယႂ်ႇႁႅင်း ပိူင်းလႅင်းၸႂ်ပၼ် တၵ်ႃႇသတ်ႇထႃးတင်းလၢႆလႄႈ ၸဝ်ႈလႂ် ၽူႈလႂ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈလူႇၶႂ်ႈတၢၼ်း ၶႂ်ႈဝႆႈၶႂ်ႈသႃ ပူႇၸေႃႇၵၼ်ႇတေႃးယူႇၼႂ်းၸႂ်ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉၵေႃႈတင်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ မူိင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၶဝ် လႆႈလူႇဢၢပ်ႈၵၢပ်ႈတၢၼ်းၸုမ်ႈ ဢၵ်ၵမႁႃၵမ်မတ်ထႃၼႃၸရိယ လႄႈ လူႇဢၢပ်ႈၵၢပ်ႈတၢၼ်းၸုမ်ႈ ထမ်ႇမၵထိၵ ၿႁုၸၼႁိတထရ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်တွၵ်ႇတူိဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ပႃးထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။
ဝၼ်းထိ 5.1.2018 ဝၼ်းၵူိတ်ႇၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 55 ၼႆႉ ၸဝ်ႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇသုင်းသွမ်းသေ ဢဝ်တူဝ်ၵႃႇယၵၢမ်ႇပူႇၸေႃႇဝႆႈၽြႃး ဢဝ်မၼေႃးၵၢမ်ႇ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇပၼ် ဝေႇၼေယျ သတ်ႉတဝႃႇတင်းလၢႆ ႁႂ်ႈလႆႈၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်သဵင်ႈသဵင်ႈၼႆယဝ်ႉ။Photo: Sao Su Kham
ၵေႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
5.1.2018 ขับเคลื่อนโดย Blogger.