ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝူဝ်လမ်ၵဵင်းမႆႇ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်းဝႆႉ 6 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 17/01/2018
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸၢႆးတႆးၶၢႆမွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးလူင် ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးၺႃႇ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၽၼ်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ တူၼ်ႈ လမ်းယႆး- ၵၢတ်ႇလူင်ၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁၢၼ်ၵဵင်းမႆႇၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဝူဝ်လမ် ၵဵင်းမႆႇ
ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ ထႆးရတ်ႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၢႆးလင် မီးလွင်ႈလမ်းၽၼ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်၊ မီးၵူၼ်း ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလၵ်ႈႁၢၼ် တမ်ႇရူတ်ႇ ၶဝ်   ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်း ၵွင်ႈဝူင်းၸွၼ်းသီႇသီႇၶႅမ်ႇမရႃႇ - သေယဝ်ႉ လမ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ် ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်လႅၼ်ႈပၢႆႈ

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 17 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ် မီးၼႂ်း မူႇဝၢၼ်ႈ သၼ်ၶယွမ်း ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးၼွႆႉ ၸေႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး လႄႈတင်း ႁိူၼ်း ၶၢတ်ႈယူႇ ဢၼ်မီး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶျူမ်းၸၼ် ပွၵ်ႇပႃႇတႅတ်ႇ ( ต.ป่าแดด) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

သေယဝ်ႉ တိၺွပ်းမႃးလႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 6 ၵေႃႉ ဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈ တိုၵ်ႉမီးၼႂ်းၵေႈ 18 - ထိုင် 20 ပီ တိလႆႈပႃးတင်း သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းႁင်းပိူၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လႅဝ်းသႃႇမူႇရၢႆး  2 မၢၵ်ႈ မိတ်ႈပၢႆလႅမ် 3 မၢၵ်ႈ မၢၵ်ႇၵူင်ႇၵွၼ်  -2  ဢၼ် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်းဢၼ်လမ်းၾတ်ႉပိူၼ်ႈ  လႄႈတင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း

ၽၼ်းတမ်ႇရူတ်ႇတရီႊ ဢႃႊၼူၼ်ႊ ၶျဵတ်ႉၶျုႉတရၵုၼ်ႊထွင်း ( พ.ต.ต.อานนท์ เชิดชูตระกูลทอง ) ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈၼႄၽူႈ သိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း သႃႇမူႇရၢႆးတႆး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဝူဝ်လမ်  ၽူႈၶဝ်ႈ ၸုမ်းၶဝ် တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 30 ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ပေႃးၵၢင်ၶိုၼ်း ၶဝ်ၵႆႉၵႂႃႇၺႃးၵၼ်တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူတႃႈပႄး မီးၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ บัวดำเชียงใหม่ ၼႆသေ ႁွင်ႉႁႃၵၼ်။ သေယဝ်ႉ တင်ႈဝူင်းလဝ်ႈ ပေႃးမဝ်းမႃး ႁႃပၢၼ်းၽိတ်းပိူၼ်ႈ ၵႆႉႁဵတ်းႁင်းပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶတ်းၼႃႈၶတ်းတႃၶဝ် တေႃႈၼင်ႇ ၵူၼ်းတႆးၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ယင်းႁဵတ်း သႂ်ႇတီႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ  ၵဵင်းမႆႇ ၼယူးသ်သမ်ႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ -   မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ထၢမ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 15 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင် လႆႈလမ်းၽၼ်းပိူၼ်ႈ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇတူၼ်ႈလမ်းယႆး ၶဝ် ၵေႃႈ တွပ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈ ဢွၼ် တၢင်း ၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းႁင်းတႆးၵေႃႉၶဝ်လႄႈ ၸင်ႇ လႆႈ မႃးတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႈ

ၸၢႆးလူင် ၵေႃႉဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃ မႁႃရတ်ႉ သူၼ် တွၵ်ႇ ၵဵင်းမႆႇတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇယၢမ်ႈႁုၸၵ်းၶဝ်လႄႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႇ ၽိတ်းၽႂ်မႃး

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇလူတ်ႇၵဵင်းမႆႇၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတိၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၸုမ်း ဝူဝ်ၶမ်းၶဝ်သေ မိူဝ်းၼႃႈၶႃႇလိုၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇ လႆႈမီးလွင်ႈ သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းၽိတ်းၽႅၵ်ႇလမ်းၽၼ်းၵၼ်ၸိူင်ႉထႅင်ႈ ၼႆၼႆႉ တေဢဝ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈပႂ်ႉတူၺ်းၵႂႃႇ လိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

Photo : Chiang mai news
ขับเคลื่อนโดย Blogger.