ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၊ လုသုမ်းတႃႇႁိူၼ်း 7 လင်

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 23 လႄႈ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈ ၾႆးမႆႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ လင်ႁိူၼ်းလႆႈလုသုမ်း 7 လင်သေ ၵူၼ်းမိူင်း 30 ပၢႆ လႆႈႁၢမ်းႁိူၼ်းႁၢမ်းယေးၵႂႃႇ ။

လုင်းတဵင်းသေႃႇ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႇမတီႇ - ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႃႈလိၼ်တဢၢင်းလၢတ်ႈၼႄ ၽူႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈ သွင်တီႈ ၊ တီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼႂ်းပွၵ်ႉ ငုၼ်ႇသၢႆး ဢၼ်မီးႁိမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၊ မႆႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12 မူင်းပၢႆ ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈတႄႉၸိုင် ငိၼ်းဝႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ႁိူၼ်းသေ ဢဝ်ၾႆးၶိတ်ႇၸုတ်ႇၸေႈလဵၼ်ႈသေယဝ်ႉ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇမႆႈပႃးႁိူၼ်းၶဝ်ပၢႆဢမ်ႇၵႃး သိုပ်ႇလၢမ်းမႆႈမႃးတင်း ႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸမ်ၵၼ် ၊ လူတ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး ၽႅဝ်မႃး 2 လမ်းသေတႃႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅပ်ႈၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးၸၢင်ႈၶႄဝွတ်ႇလႆႈလီလီ ။ ၶၢဝ်းၼႆႉ ၼမ်ႉၵေႃႈၵိၼ်းႄလႈ ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈ မီး 6 လင် ၊ ပဵၼ်ႁိူၼ်းပႅၼ်ႈသွင်ၸၼ်ႉ မုင်းလဵၵ်းၽိူၵ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ၊ လွင်ႈလုသုမ်းတႄႉပႆႇလႆႈႁု ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသေတႃႉ ၵူၼ်း 30 ပၢႆ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းမီးယေးယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၵႂႃႇသဝ်းထင်ဝႆႉ ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႈ။
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း ဢိူင်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် (ၵျႂၵ်ႉၽျူႇ) ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 20 လၵ်း ၊ ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်ဝႃး၊ လွင်ႈတၢင်းတႄႉၸိုင် ပဵၼ်ယွၼ်ႉသၢႆၾႆးၾႃႉ ဝၢႆႇယႃသျႂတ်ႉ ၊ ပႃးၵႂႃႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ႁိူၼ်း သိူဝ်ႇပႅၼ်ႈၵင်ႈပႅၼ်ႈမုင်းလဵၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႈ ။
လုင်းတဵင်းသေႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆပီဢွၼ်ၵေႃႈ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၊ လင်ႁိူၼ်းလႆႈပႃးၵႂႃႇမွၵ်ႈၶိုင်ႈဝဵင်းႄလႈ ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းပင်သွၼ်ပၼ်တၢင်းႁုလွင်ႈတႃႇတေႁေႉၵင်ႈေၽး ၾႆးမႆႈ ။ တေႃႈၼႆႉယင်းမႆႈထႅင်ႈယူႇလႄႈ ၽွင်းၸမ်တေၶဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅင်းတႃႇၵႅတ်ႇ ၶႄႁေႉၵင်ႈၽေးၾႆးမႆႈတေႉတေႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။Photo: ကိုမွန္ၾကီး  နမ့္ဆန္ျမိဳ႕
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
24/01/2018ขับเคลื่อนโดย Blogger.