ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႇ မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်သႅၼ် တီႈၶူဝ်တႃႈၵေႃႈ ၵုၼ်ႁိင်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  3/1/2018
မိူဝ်ႈဝၼ်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈၶူဝ်တႃႈၵေႃႈ ဝဵင်းၵႃလိ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁိင်းၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢၢႆးသ် တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႇ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်
Photo: Kyaw Kyaw
ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ  1 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈပလိၵ်ႈ ႁၢၼ်ၶဝ် တိုၵ်ႉထတ်းထွင်သပ်းသေး လူတ်ႉၵႂႃႇမႃးယူႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်လူတ်ႉ တူဝ်ႇယူဝ်ႇ တႃႇ ႁၢႆးလၵ်ႉသ် သီသွမ်ႇလမ်းၼိုင်ႈလႄႈ လႆႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတူၺ်း သေယဝ်ႉ တ်ႂႈတူဝ်လူတ်ႉၼၼ်ႉ ၵုၺ်ႉ ႁၼ်မႅၼ်ႈ ႁေႃႇယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ယႃႈဢၢႆးသ် ( ၼမ်ႉၶႅင် ) တင်းသဵင်ႈ မီး 62 ႁေႃႇ ၼိုင်ႈႁေႃႇလ်ႂ မီးၼမ်ႉၼၵ်း ၼိုင်ႈၵီႇလူဝ်ႇ။ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၸိုင်ႈ ၼိုင်ႈၵီႇလူဝ်ႇ မီး 25 သႅၼ်ႄလႈ တေလႆႈဝႃႈ တိလႆႈတႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း - ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပၢႆႁႃႈပၢၵ်ႇသႅၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းလူတ်ႉလမ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းၶေႇ 5 ၵေႃႉ ပႃးမႃးၸွမ်း ဢႃႇယုတေမီးမွၵ်ႈ သၢဝ်းထိုင် သၢဝ်းသီႇၵူၺ်း ၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ယူႇ တႃႇမိူင်းၺႅၼ်း ၵိင်ႇၸေႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ၶဝ်၊ မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႃႈတေႃႉသူင်ႇ လႆႈ 5 သႅၼ်   ပေႃးထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိူၼ်ႈတေမႃးႁပ်ႉ ဢဝ်တီႈ ႁူင်းႁႅမ်းတီႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၵႃလိၵုၼ်ႁိင်းၶဝ်တႄႉ လႆႈၽုၺ်ႇဢမုတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် ၶဝ်တင်း ႁႃႈၵေႃႉ  ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ လွင်ႈ မၢႆမီႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တေသိုပ်ႇတႆငိူၼ်ႈၸွမ်းႁွႆး တီႈမႃးတီႈထိုင်ယႃႈမဝ်း ၵမ်ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.