ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈတၵႃႇ ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈပူၼ်ႉၸၼ်ႉလူင် ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး / ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း (11/1/2018)
သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈတၵႃႇၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵုင်ႇၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈ ဢၼ်ယဝ်ႉပူၼ်ႉၸၼ်ႉလူင် ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ (18)

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ထိုင် 5 ၶမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ (1/2/2018) တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ (5/2/2018) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသြႃႇလႄႈတၵႃႇၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး  တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈ ဢၼ်ယဝ်ႉပူၼ်ႉၸၼ်ႉလူင် ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း (5) ၸဝ်ႈ လႄႈႁူမ်ႈပႃး ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိ သတ်ႉထမ်ႇမ ပႃႇလၵႅၼ်ႈၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ (18) ၵႂႃႇတမ်ႈတီႈ ဝိႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းလူင်ပုင်ႇဝူဝ်း ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸဝ်ႈဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉလူင် (5) ၸဝ်ႈ
1. ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ(လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း ၸၼ်ႉ (BA) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၸိုင်ႈထႆး) ။
2. ၸဝ်ႈၶူးသုၸိတ်ႉတႃႇလင်ႇၵႃႇရ (ထမ်ႇမႃႇၸရိယ) ၵျွင်းၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ။
3. ၸဝ်ႈၶူးသုၸႃႇတ (ၸၼ်ႉလူင်) ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း ။
4. ၸဝ်ႈၶူးသုၸိတ်ႉတ (ၸၼ်ႉလူင်) ၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။
5. ၼၼ်ႇတႃႇထၸ (ၸၼ်ႉလူင်) ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း ။

ၵၢင်ၶမ်ႈတေမီးပၢင် တြႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ (ဝဵင်းဢိၼ်း) ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၸႃႇၵရ (MA) (ၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉၵျွၵ်းမႄး) ၊ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇဢူႇတႆး(MA) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇလၢမ်းၶမ်းႁဵင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈတေမိူဝ်းမႅတ်ႉတႃႇႁေႃးတြႃးပၼ်လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉတေမီးပႃး ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းတၢင်းၵႃႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်းလႄႈ တေမီးတၢင်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး (2)ပီ ပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်တႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽႃႇသႃႇသႃႇသၼႃႇပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈပေႃးတေဢမ်ႇပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ဢမ်ႇဝႃႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၽႃႇသႃႇ လႄႈသႃႇသၼႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉတၵႃႇတီႈၸမ်တီႈၵႆႁဝ်းၶဝ်သင်ဝႃႈၶႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၼမ်ၼမ်ဢေႇဢေႇဢမ်ႇဝႃႈ ဢဝ်ၸေႇတၼႃႇသင်ၶႆႈႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်းၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းလႆႈတီႈ
ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) +66 87558 2322
ၸဝ်ႈၸေႃးတိၵ (ၸွမ်ၶိူဝ်း) +66 83123 3139
ၸဝ်ႈသုၸိတ်ႉတ +95 977 6877 233 , +95 944 2425 088 လႆႈယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.