ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈပၢင်လူင် ၵိၼ်မၢၵ်ႇဝၼ်းဝၢႆႇ ၶမ်ၶေႃးသေလုတၢႆ

ဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၵိၼ်မၢၵ်ႇဝၼ်းဝၢႆႇ  ဢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈႁွင်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇပၢၼ်းၸိူၼ်းၼႆၼၼ်ႉသေ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။
ၽူႈႁၢပ်ႇၵၼ်တီႈႁူင်းယႃ လွႆလႅမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12 မူင်းမီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းပဢူဝ်းၶဝ်  လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်သေ  ဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 3 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးတီႈႁူင်းယႃ လၢတ်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၶဝ် လႆႈၵိၼ်မၢၵ်ႇဝၼ်းဝၢႆႇသေ ဢႆတိၵ်းတိၵ်း၊ ၵႂႃႇၸူးႁွင်ႈယႃ ၶလိင်းၼိၵ်ႇ တီႈပၢင် လူင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႅၼ်းမႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ႁွင်ႉႁႆႈတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸင်ႇမႃးပေႃႉထၢတ်ႈမၢၼ်ႇ ဢဵတ်ႉသ်ရေးတူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးဝၢႆးၼၼ်း လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈလုတၢႆၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတီႇဝီႇပီႇတႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ၼၼ်ႉ မႃးထိုင်ႁူင်းယႃတူၵ်း လိုၼ်း လႄႈ ၸင်ႇလႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ မေႃယႃ Dr. ဢွင်ႇၽဵဝ်းလၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇမႃးထိုင်ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ထၢတ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇမၼ်းပေႃးယွမ်းႁႅင်းသေ ၼိူဝ်ႉၼင်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈၶဵဝ်ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပေႃႉထၢတ်ႈမၢၼ်ႇ ဢဵတ်ႉသ်ရေးတူၺ်း လႆႈႁုဝႃႈ တီႈလွတ်ႇၶေႃးတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ မီးသင်သင်ၶမ်ဝႆႉ သင်ဝႃႈ ၶဝ်လႆႈႁွင်ႉမႃးႁူင်းယႃမ်ႉဝႆးၵႂႃႇၼႆႉၸိုင် သင်သင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းၶဝ်ႈလိုၵ်ႉလႄႈ ၸင်တေဢဝ်ဢွၵ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ 2 ၶိုၼ်းပၢႆ 3 ဝၼ်းၸင်ႇမႃးၸူးႁူင်းယႃ   မၼ်းလူင်းၵႂႃႇတီႈတႂ်ႈသေ ၵႂႃႇၶမ်ဝႆႉတီႈငၢမ်ႈ လွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈဢဝ်သၢႆၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႈ ဢၼ်ၶမ်ယူႇတီႈ လွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်မၢၵ်ႇဝၢႆႇဝၼ်း / မၢၵ်ႇပၢၼ်းၸိူၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းႁူင်းယႃတႄႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၽႃႇတူၺ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၽႃႇယဝ်ႉၼႆသေ ဢဝ်တူဝ်တၢႆလုၵ်ႈၶဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ၶႂ်ႉပၼ်ၾၢင်ႉသတိဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မွၵ်ႈ 2-3 ၶူပ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉၼႃႇ ပေႃးၶဝ်ၵိၼ်သင်သင် လူဝ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းတႃႇသေႇ မၢၵ်ႇဝၼ်းဝၢႆႇၵေႃႈ ၶဝ်ပႆႇမေႃပွၵ်ႇပိူၵ်ႇမၼ်းၵိၼ် ပေႃးပိူၵ်ႇမၼ်းၶမ်ၶေႃးၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၶႅင်တၢင်ႇမဵဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလီလဵင်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႇၵႄႇ/ ၶျုၼ်းၵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵဵဝ်ႉလႃးလႃး ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶဝ်ၼႆႉ ယၢပ်ႇယဵၼ်းတႃႇတေဢဝ်ဢွၵ်ႇၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႈ


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
22/01/2018

ขับเคลื่อนโดย Blogger.