ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႁူဝ်သိူဝ် ပၢၵ်ႇပႅတ်ႈၸၼ်ႉတႃႈၶုၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွပ်ႈပၼ်

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လုမ်းလူင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵပ်းသိုပ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင် SNLD ပႃႇတီႁူဝ်သိူဝ်မႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸၼ်ႉတႃႈၶုၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။
ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလၢႆးမွပ်ႈပၼ်တႃႈၶုၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမႃးမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းပၵ်းပိူင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ လႆႈပၢၵ်ႈပၢႆႇ ဝၢႆႇပႅတ်ႈၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ။

လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ လွၵ်းလၢႆးၶဝ် ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတိူင်ႇပၢင်ႇႁူဝ်မႃႇပဵင်းၵၼ်သေ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸွမ်းၵၼ်၊  ပဵၼ်ဢၼ် မွပ်ႈပၼ်ၵၢၼ်သေ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းၶွပ်ႇပိူင်ဢၼ်ၶဝ်တမ်းဝႆႉၵူၺ်း ။ ပၵ်းပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း သွင်ႁဵင်ပၢႆပႅတ်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တႅမ်ႈတမ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ယူႇတီႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်သေ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇမူၼ်ႉမေးလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်။ မိူၼ်တင်း လႆႈဢွင်ႈတႃႈၶုၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမူၼ်ႉမေးႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၼင်ႇဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းလႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ပၵ်းပိူင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ  ပဵၼ်တႃႇ မူၼ်ႉမေးလႅၵ်ႈလၢႆႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၊ တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၾႄႇတရႄႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူဝ်မႃႇပဵင်းၵၼ်  လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ 
လုင်းၸၢႆးလဵၵ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းတႃႇတေလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လီငၢမ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇတေလႆႈတင်ႇၼင်ႈၸၼ်ႉတႃႈၶုၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢွင်ႇပေႉသေ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁူဝ်သိူဝ် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းၶုၼ်ၽွင်းမိူင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈသင် ၊ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၼႂ်းၸၼ်ႉမိူင်းတႆးလႄႈသင် ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉမႃးသေတီႈ  ယွၼ်ႉၼႆ ၼႂ်းၸုမ်းၽွင်းမိူင်း မိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇၶဝ် ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ 
ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်လုင်းၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉၼႆႉ တႄႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 1988  ၼီႈ ၊ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 1990  ၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃးတႅၼ်းၽွင်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ထီႉသွင် ၊ ဢၼ်လႆႈထိၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း။ ထိုင်မႃးပီ 2010 သမ်ႉယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႅမ်ႈၸၼ်ဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေယဝ်ႉ ၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇသေ ပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၊ ထိုင်မႃးပၢၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸင်ႇလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းၶွၵ်ႈသေ မႃးတင်ႈၶိုၼ်းပႃႇတီႇ ၊ ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  ပီ 2015 လႄႈ လႆႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးတႅၼ်းၽွင်း 40 တီႈၼင်ႈသေ ပဵၼ်ဢၼ်ၼမ်ထိသွင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ ထိၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼႆယဝ်ႈ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
26/01/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.