ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တူၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸဝ်ႈလၢႆတူၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်း လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈ ၽၢႆႇ ပွင်သၢင်ႈသႃႇသၼႃႇ

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  8/01/2018

ဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢႆးၸိုဝ်ႈ သင်ႇၶႃႇ ရႁၢၼ်း ၼၢႆးၶၢဝ် လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶတ်းႁႅင်း ႁၢမ်ႁၢပ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ ၼႂ်းမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉ  ဢိၵ်ႇပႃး ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း
ၼႂ်းၵႃႈလၢႆးၸိုဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးတင်း တူၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢၼ်ပဵၼ်တီႇပဵၼ်ထႅၼ်ႈၼႂ်းတႆး မိူၼ် ၼင်ႇ 
 1ၸဝ်ႈတူၼ် ၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ   ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထၸိုင်ႈတႆး  တူၼ်ႈတီး  
2ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၺႃႇၼသမ်ႇဝရ  ဢၼ်ၵမ်ႈၼမ်ႁုၸၵ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ  - မိူင်း ၽူင်း  
3ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝိသုတဵၵ်ႉထိၺႃႇၼ ဢၼ်ၵမ်ႈၼမ်ႁုၸၵ်းဝႃႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ  ၸဝ်ႈတိုၼ်းတႆး  ၵျႂင်းၽေႃးထိ မိူင်းမၢဝ်း ၸေႈမိူင်းယူႇၼၼ် မိူင်းၶႄႇ  

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပႃးထႅင်ႈ   
4ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတိတ  ၵျႂင်းၽေႃးထိ မိူင်းၶွၼ် ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸေႈမိူင်းယူႇၼၼ် မိူင်းၶႄႇ
5) ၸဝ်ႈၶူးၵေႃးလိယ ၵျႂင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမျတ်ႉမုၼိ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း
6ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတႃႇၸရိယ ၵျႂင်း တႅၵ်ႉၶိၼႃႇယူင်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း
 7ၸဝ်ႈၶူး သုၽေႃးၵ ၵျႂင်းႁေႃၶမ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
8ၸဝ်ႈၶူးပၺႃႇၸႃႇရ ဝတ်ႉပုင်ႇလူဝ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း
9) ၸဝ်ႈၶူးပၺႃႇၸေႃးတ ဝတ်ႉၵျႂင်း ယၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
10) ၸဝ်ႈၸၼ်ႇတိမႃႇ ဝတ်ႉၵျႂင်းသူၺ်ႇတွင်ႇ မိူင်းတူၼ်
11) ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵေႃးတိယ တွင်ႇၵျႂင်းၵျီး  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
12) ၸဝ်ႈသြႃႇၸၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ မိူင်းသွၵ်ႇ ယွင်ႈႁူၺ်ႇ
13) ၸဝ်ႈၵတ်ႉတတ်ႉပ ၵျႂင်းထမ်ႇမႃႇၸရိယ ၵဵင်းတုင်
14ၸဝ်ႈၵုၼဝမ်ႇသႃႇလင်ႇၵႃႇယ ၵျႂင်း  သူႇလႃႇမူးၼိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
15) ၸဝ်ႈသေႃးၽိ  ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ႇ
16ၸဝ်ႈသမ်ႇဝရ  ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ  ၼႃႈလိၼ်
17ၸဝ်ႈပၼ်ႇတိတ ဝဵင်းလဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ
18ၸဝ်ႈဝိရေႃးထၼ ၵျႂင်းငူၺ်ႇတွင်ႇဢူး တႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ

ၼႂ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး သင်ႇၶႃႇတႆးၵူၺ်း မီးပႃးတင်း သၢင်ႇၶႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး  မိူၼ်ၼင်ႇ သင်ႇၶႃႈၸၢဝ်းလွႆ ( တဢၢင်း )   ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၸၢဝ်းဝ ၸၢဝ်းၼွင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးႁၢပ်ႉထၢမ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်း ထိ 4 လႄႈ ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉၸိုင် သင်ၶႃႇႁရၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉ မီး18  ) တူၼ် လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်သႃႇသၼႃႇ မီး (    5  ) ၵေႃႉ

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈဢွၵ်ႇတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၸေႈႁႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သႅၼ်းၶူးၸုမ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၶူးတေႇဝိင်ႇတ  ဝတ်ႉၵျႂင်းၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈသပ်းလႅင်းၼပၼ် မီးၼင်ႇၼႆ
မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈ ၼႂ်းပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၼမ်တွၼ်းလိူဝ် မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ ၼိူဝ်သၼ်လွႆ ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးသင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼမ်တွၼ်းမႃးသေ သႃႇသၼႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်း သႂ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဢၼ် လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉၼႃႈ ၵၢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈလႄႈ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆမႃးၵေႃႈ တေသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ငၢႆႈငႅမ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ  

ဢၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသႃႇသၼႃႇၼႆႉ  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ဢွၼ်တၢင်းၵူၺ်းသေ  ပၢင်ပွႆးယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်  ၶႅပ်းၶူးၸုမ်ႈတေႉတေႉတႄႉ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သီႇမူၼ်း ၸင်ႇတေၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ယႂ်ႇလူင်ၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ  ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.