ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မီးၵူၼ်းၸူၼ်ၼိူဝ်တၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် - ၶူဝ်လမ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းသေ လုတၢႆ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 10/01/2018

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းၸူၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်တၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် - ၶူဝ်လမ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းၼွင် ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  သေယဝ်ႉၸူၼ်ဢဝ် ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးေၵႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလုတၢႆသေ ႁိမ်ဢဝ်ဢႅပ်ႇငိုၼ်း ႄလႈ ဢီႈယႃၵႂႃႇၸွမ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်
လုင်းသီႇႁ ၵေႃႈပဵၼ် ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်လုတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႉတင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ဢၢင်ႈတေမိူဝ်းမိူင်းၼၢႆး လုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်ၵေႃႉ ေႁႃႈၵႃးၶဝ်သေ မႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် - ၶူဝ်လမ် ထိုင်မႃးတီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈယၢဝ်းသေ မႃးႁေႉၵႃးၶဝ် လုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်ၵေႃႈ  ၵိုတ်းပၼ်ၵႃးသေ ႁပ်းၽၵ်းတူမၢၼ်ႇၵႃး ယၢမ်းၼၼ် ၵေႃႉဢၼ်မီးၽၢႆႇၶႂႃႇလူတ်ႉသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႄႈ လုၵ်ႈၸႆၢးလႆႈတၢႆ ထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႈ

ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸူၼ်ၶဝ်ၼႆႉ ႁိမ်ဢဝ် မၢႆၾၢင်မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ ဢႅပ်ႇၼင်ႇ ဢၼ်ပႃးငိုၼ်းၼႂ်းမၼ်း  8 သႅၼ်ပျႃး  ယႃႈယႃဢၼ်မေးၼၢင်းမၼ်းဢဝ်မႃးတႃႇၵိၼ်သေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇလႄႈ လုင်းသီႇႁ ၵေႃႉ ဢဝ်တူဝ်တၢႆလုၵ်ႈၸၢႆး မႃးသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၶူဝ်လမ် ၼႆယဝ်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢၼ်လုတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးယႄးထႅတ်ႉဢွင်ႇ တိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၵဝ်ႈ ယူႇတီႈ ႁုင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်း ႁၢင်ႈ သဵင်တႆးဝႃႈၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ် ႁိုင်ၼၢၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းယူႇတႂ်ႈၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်း တပ်ႉတိူင်း ယလၶ- ၶူဝ်လမ် သေ ဢမ်ႇပေႃးၵႆႇ တင်းတပ်ႉၶဝ်ၵႃႈႁိုဝ်လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ပဵၼ်သေဢိတ်း မိူဝ်ႈလႆႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB ႄတႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ - ယၢမ်းလဵဝ်  ပလိၵ်ႈႁၢၼ် မိူင်းၼွင် ႄလႈတင်း တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶလယ 287 ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းၸူၼ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ  ၽၢႆႇႁွင်ႇ တီႈဢၼ်ၶဝ်ၸူၼ် ပိူၼ်ႈ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇလႃ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁၼ်မီးလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ လူမ်ႉဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼိုင်ႈဢၼ် သေယဝ်ႉ တႃႇတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉ သိုပ်ႇလမ်းႁႃတူဝ်ထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.