ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 8/01/2018

ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 မိူဝ်ႈၼႆႉ RCSS/SSA ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ် ဢၢင်ႈဢၢၼ်းတေႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 12 ထိုင် 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၵဵပ်းတွမ်ဢဝ် သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ၊ တႃႇတေလႆႈသဵင်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း 14 ၸေႈ ဝဵင်း  

ၵူၺ်း ၵႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢင်တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်း ပၢင်လူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵုၼ်ႁိင်း ႄလႈ ၵျႂၵ်ႉႄမးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃးႁၢမ်ႈႁေႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း မိူၼ်ၼႆၼင်ႇ ၵဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၸၢၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်တေႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 7 ထိုင် 9 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵိူဝ်းၵိုင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပႃႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းယွၼ်းၶႂၢင်ႉမႃးတီႈ ၵေႃႇမီႇၽၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇတၵ်းသဵင်တွပ်ႇလၢတ်ႈသင်မႃးလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵဵပ်းတွမ်သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ၼႆယဝ်ႈ 

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ  လႆႈ ႁဵ တ်း သၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈပႃး လႆႈလူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ တေႃႈၼႆႉယင်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၼင်ႇၼႆ မိူဝ်းၼႃႈယေႈၶႅၼ်းတေယၢပ်ႇ လွင်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵိုတ်းၶမ်ၵႂႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတႄႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးပၢင်ၵုမ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇႁႃလွၵ်း လၢႆးမၼ်း ၼႆယဝ်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ၽၢႆႇတႆး ယွၼ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းတီႈ မိူင်းတေႃႉ မိူင်းထႃး မိူင်းပၼ်ႇသေတီႈတီႈ

ၽၢႆႇတႆးသမ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႇတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵႂႃႇမႃး လွင်ႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႉႈ တုမ်ႉ တိူဝ်ႉ တေႃႇသရေႇၼႃႈတႃၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆသေ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်းၸွမ်း

ထိုင်မႃး လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈၼၼ်ႉ ပႃႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၶဝ်ႈမႃးငူပ်ႉငိဢုပ်ႇဢူဝ်းပၼ်တီႈ ပၢင်ၵုမ်  JICM တႃႇတေၶိုင်ပွင်ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ၸင်ႇတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းတီႈ လၢင်းၶိူဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ယင်းမီးလိၵ်ႈသင်ႇ ထိုင် ၽၢႇႆဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းၶဝ် ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈ မႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈၸွမ်းၸေႈဝဵင်းၸိုင် လႆႈၺႃးၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်မႃး ႁၢမ်ႈႁေႉ ၼင်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.