ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

UWSA 'ဝ' တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းၸုိင်ႈမူိင်း'ဝ'ႁင်းေၶႃ

တင်းၶၢဝ်ႇ dvb တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသုိၵ်းမူိင်း'ဝ' ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းၸုိင်ႈမူိင်း'ဝ' ႁင်းေၶႃ ႄလႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶုိၼ်းေမးပၵ်းပူိင်မၢႆမီႈၸုိင်ႈမူိင်းပႃးဝႃႈၼႆ။
ဝၢႆးေသငဝ်ႈငုၼ်းေၵႃႇမတီႇ UWSA  'ဝ' လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇေသ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/01/2018 ၼၼ်ႉ လႆႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈႁႂ်ႈပၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းၸုိင်ႈမူိင်း'ဝ' ႁင်းေၶႃ ႄလႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶုိၼ်းေမးပၵ်းပူိင်မၢႆမီႈၸုိင်ႈမူိင်းပႃးၼႆယဝ်ႉ လူိဝ်ေသၼၼ်ႉဢၼ်ႇၵႃး ၼႂ်းေၶႃႈပုိၼ်ႇၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းၽၢႆႇတပ်ႉသုိၵ်းမူိင်း'ဝ' ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA  ေတယိပ်းတုိဝ်းၵမ်လွၵ်းလၢႆးငမ်းယဵၼ်ၽၢႆႇၼုိင်ႈေသ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼုိင်ႈသမ်ႉေတယိပ်းၶူိင်ႈၵွင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။
 
လူိဝ်ေသၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းေၶႃႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉသုိပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မူိင်း 'ဝ'ၼႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼုိင်ႈၶွင်မူိင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႈမႃႇၵူၺ်း တုိၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႃးလႃး သင်ဝႃႈၶဵၼ်လူင်တင်းၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ်ႈမႃးယႃႉၵဝ်းၸုိင် တုိၼ်းေတတုိၵ်းေတႃးပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ႄလႈ တၢင်းၽၢႆႇတပ်ႉသုိၵ်းမူိင်း'ဝ'ၽွမ်ႉႁူမ်ႈေၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ေတႁဵတ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶုိၼ်ႈယႂ်ႇၶုိတ်းၵၢပ်ႈၵႂႃႇ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၸတ်ႉငၢၵ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ေၵႃႈ ပၼ်ႁႅင်းလူၺ်ႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်မူိင်းေသ ႁူပ်ႉထူပ်းႄၵႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇေသဢမ်ႇၵႂႃး သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈဢဝ်တပ်ႉသုိၵ်းမႃးပဵၼ်ႁႅင်းဢီး တဵၵ်းတဵင်ၸုိင် တုိၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။
ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႅမ်ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်မူိင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢူးၺီႇရၢမ်းတႅမ်ႈၼူိဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးဢိၼ်ႇတူိဝ်ႇၼဵတ်ႇဝႃႈ ပင်ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမူိင်း'ဝ'ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပၢတ်ႈထိသွင်ၶွင်လူိၼ်ထူၼ်ႈထိၼုိင်ႈၶွင် ပီ 2018 ေသ လႆႈမီးလွၵ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၽူႈယႂ်ႇၸူိဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈႄလႈ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် ေၼႃႇတႅၼ်းၶူိဝ်းၸူိဝ်းၶုိၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

          ၼႂ်းပၵ်းပူိင်မၢႆမီႈၸုိင်ႈမူိင်းႁူမ်ႈတုမ် 2008 ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ေၸႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ မၢၵ်ႇမၢင်၊ ပၢင်သၢင်း 6 ေၸႈဝဵင်းပဵၼ်ၼႃႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ် 'ဝ' ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
26/01/2018
 ขับเคลื่อนโดย Blogger.