ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇယိင်းေၵႃႉၼုိင်ႈ ၵႂႃႇတႅပ်းၽုိၼ်းၼႂ်းထူိၼ်ႇ ထုၵ်ႇလူလၢႆၶႃႈတၢႆ ၼင်ႇၼႃႈလီၽၢၼ်ႈ

2/26/2561 02:08:00 ก่อนเที่ยง

မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/02/2018 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈမူိင်းၶၢင် ေၸႈဝဵင်းမူိင်းၵွင်း ေၵႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸၢႆးဢၢႆႈၵွၼ်း ေတႃႇမျႃႉယိၼ်ႇ ၸုိဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ မမူဝ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈသုင်ယၢတ်ႇတူၵ်းမႃးေသ လုတၢႆၵႂႃႇတီႈၵဵင်းမႆႇ

2/26/2561 01:35:00 ก่อนเที่ยง

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လုင်းတ ( ဢႃႇယု 35 ပီ )  ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိူဝ်ႇ   ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းတႆးပ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လဝၵ မိူင်းသူႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ

2/24/2561 09:16:00 หลังเที่ยง

တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လုမ်းၽၢႆႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း ( လဝၵ ) ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵေႃႇသၢင်ႈ တၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

2/22/2561 07:08:00 หลังเที่ยง

ၵူၼ်းႁဵတ်းႁူင်းယႃဢွၼ်ႇယ (ၶလိၵ်းၼိၵ်ႇ) တီႈ​​ၸေႈဝဵင်းၽူးၵဵတ်ႇ​​ ၸေႈတွၼ်ႈပႃႈၸူၵ်ႇၶီးရီးၶၼ် ထုၵ်ႇလိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ၽွင်းၶုတ်းလုၵ်း​​ဝေႃႇၼမ်ႉၼဝ်ႈမဵ...

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမ ႁေႃႈၵႃးၵႂင်တၢင်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉသႂ်ႇလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႃးမီးယႃႈမ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ

2/22/2561 08:19:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ thairath  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ပွတ်းႁွင်ႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉႁေႃႈၵႃး ဢ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ေယးငုိၼ်းတၢႆ 2 ေၵႃႉႄလႈမီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်

2/21/2561 07:16:00 ก่อนเที่ยง

မူိဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 21/02/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16:30 မိၼိတ်ႉ မီးမၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇတီႈေယးငုိၼ်း Yoma Bank (1) ဢၼ်ႇပုိတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈၼူိဝ...

ၾႆးမႆႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းလုတၢႆ 2 ၵေႃႉ

2/20/2561 05:46:00 ก่อนเที่ยง

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၽႃ ပွၵ်ႉ 5  ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းလု...

တီႈသႅၼ်ဝီတပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႇပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈၼီပၢင်တိုၵ်း

2/15/2561 07:50:00 ก่อนเที่ยง

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 14  လႄႈ ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈ သွင်ဝၼ်းၼႆႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးတပ်ႉၶၢင်/ တပ်ႉလွႆတဢၢင်း / တပ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ  လႄႈတ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵဵင်းတုင် တိၺွပ်းလႆႈၼိူဝ်ႉႄၸႈၶႅင် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းသေ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ

2/13/2561 04:36:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ kanbawzatai  ( ၵမ်ႇပေႃးၸတႆး ) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႄၵႈလိတ်ႈပျ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇပလတ်ႇသတိတ်ႉပၼ်ႇသေလုတၢႆ

2/12/2561 06:53:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇไทยรัฐ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈၸေႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်ႊ မိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ မီးႁ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီႊ (1947-2018)

2/11/2561 05:37:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထီႉ 07 February 2018 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းၶွပ်ႈ71-ပီႊေသ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၵၼ်ႇတေႃးပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵႄးၸူး ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

2/10/2561 06:56:00 ก่อนเที่ยง

ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ - ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  - ၼႃ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးသဝ်ၾႆးၾႃႉသေလုတၢႆ

2/03/2561 07:32:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇထႆး bright tvပိုၼ်မွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈယႂ်ႇ Big Bike ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.