ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵေႃႇသၢင်ႈ တၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းႁူင်းယႃဢွၼ်ႇယ (ၶလိၵ်းၼိၵ်ႇ) တီႈ​​ၸေႈဝဵင်းၽူးၵဵတ်ႇ​​ ၸေႈတွၼ်ႈပႃႈၸူၵ်ႇၶီးရီးၶၼ် ထုၵ်ႇလိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ၽွင်းၶုတ်းလုၵ်း​​ဝေႃႇၼမ်ႉၼဝ်ႈမဵၼ် ဝႃႈၼႆ၊
ၶၢဝ်ႇ Thairath တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/02/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 10:30 ၶွင်ဝၼ်းထိ 21/02/2018 ၼၼ်ႉတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ (တမ်ႇရူတ်ႇ) မိူင်းၽူးၵဵတ်ႇလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးလိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁဵတ်းႁူင်းယႃဢွၼ်ႇ (ၶလိၵ်းၼိၵ်ႇ) ၼႃႈႁူင်းယႃလူင်ဝၶျိရၽူးၵဵတ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းယဝ်းဝရၢတ်ႉ ဢိူင်ႇတလၢတ်ႇယႂ်ႇ​​​ေၸႈဝဵင်းမိူင်းၽူးၵဵတ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊
တီႈပဵၼ်​​ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉပဵၼ်ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း​​သေႁိမ်းႁွမ်းမီးလၢၼ်ႉၵႃႉၶၢႆၶွင်ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢုတ်ႇ (ၽႃးၼိတ်း) လႄႈတင်းလင်သမ်ႉတိတ်းၸပ်းတိုၵ်းၵူၼ်းပဵၼ် ၶွင်ႁူင်းယႃဝၶျိရၽူးၵဵတ်ႇ ၵႆၵၼ်တင်းသ​ဵၼ်ႈတၢင်းမွၵ်ႈ 10 မဵတ်ႉၼႆႉ​​သေ တီႈ​​တေဢဝ်ထၢင်လူင်း​​ဝေႃႇၼမ်ႉၼဝ်ႈမဵၼ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉ​​လေႃႇၶွၼ်းၵိတ်ႇ (​​လေႃႇပုၼ်) ယူႇ​​သေ မီးသဝ်ပုၼ်ဢၼ်​​လေႃႇယဝ်ႉၽွင်ႈ
လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 4​​ ၵေႃႉထုၵ်ႇလိၼ်ယၢတ်ႇသႂ်ႇ​​ မီးယူႇၼႂ်ႂ်းလိၼ် 4​​ ၵေႃႉ​​သေ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1​​ ၵေႃႉ တၢႆ 1​​ၵေႃႉ ဢမ်ႇ​​ပေႃးၸဵပ်းႁႅင်း 2 ၵေႃႉ​​သေ တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၸွႆႈဢဝ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃဝၶျိရၽူးၵဵတ်ႇ​​သေ လႆႈႁူႉဝႃႈတင်း 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ၊
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း​​သပ်းသေးတူၺ်းသေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 4​​ ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢင်ႈၶွင်​​ပေႃးရီးသတ်းသူႇဝၼ်းရတ်း  ၵၢၼ်ယူဝ်းထႃး ၸမ်းၵတ်ႇ  ဢၼ်ႁပ်ႉမဝ်​​ၵေႃႇသၢင်ႈၶလိၵ်းၼိၵ်ႇ (ႁူင်းယႃဢွၼ်ႇ)​​ သေ တိတ်းပၢႆႉဝႆႉယူႇတၢင်းၶဝ်ႈမႃးၼင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းလီယူႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း​​သပ်းသေးတူၺ်းသေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 4​​ ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢင်ႈၶွင်​​ပေႃးရီးသတ်းသူႇဝၼ်းရတ်း  ၵၢၼ်ယူဝ်းထႃး ၸမ်းၵတ်ႇ  ဢၼ်ႁပ်ႉမဝ်​​ၵေႃႇသၢင်ႈၶလိၵ်းၼိၵ်ႇ (ႁူင်းယႃဢွၼ်ႇ)​​ သေ တိတ်းပၢႆႉဝႆႉယူႇတၢင်းၶဝ်ႈမႃးၼင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းလီယူႇ


ၸၢႆးႁၢၼ်ၾႃႉ 
​​ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
23/02/2018


ขับเคลื่อนโดย Blogger.