ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းလုတၢႆ 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2018 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၽႃ ပွၵ်ႉ 5  ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းလုတၢႆၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး 2 ေၵႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၼႂ်ၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆး လႆႈၽၢႆႈလတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းဢွင်ႇၶဝ် မႆႈၵႂႃႇတင်းလင်၊ မေးၼၢင်းမၼ်းၵေႃႈ မႆႈၵႂႃႇတင်းတူဝ်သေ ၵိုတ်းပွတ်းႁူဝ်မၼ်းၵူၺ်း၊ ၾႆးလႆႈမႆႈယွၼ်ႉသင်တေႉတေႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလၢမ်းႁုလႆႈ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းလႆႈမႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈ ၊ ႁိူၼ်းသမ်ႉမီးၵႆပိူၼ်ႈ ဢိတ်းဢိတ်းလႄႈ ၽႂ်ဢမ်ႇတၼ်းႁု ၊ မိူင်းလႅင်းမႃး ၸင်ႇမႃးႁၼ်ၵေႃႈ  ၵိုတ်းၶီႈတဝ်ႈၶီႈထၢၼ်ႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။

 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸတႆးႄတႉ (kanbawzatainews) တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလုင်းသၢင်ႇဢေႃး (ဢႃႇယု 67 ပီ) လႄႈ မေးၼၢင်း ပႃႈၼၢင်းသႅင်ဢွင်ႇ ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈႄၼၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လုင်းသၢင်ႇဢေႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလူမ်းယွင်ႇ ၊ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 19 တဵင်ႈၶိုၼ်းပၢႆ ယဵပ်ႇယၢင်ႈၸူး ဝၼ်းထိ 20 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သွင်ၶႃပူႇဢွၵ်ႇ တိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၊ လုင်းသၢင်ႇဢေႃးသမ်ႉ ယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်း တႆႈၾႆးတဵၼ်းေသ ၼွၼ်းလပ်းၵႂႃႇ။ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ၶၢတ်ႈလၢမ်းတူၺ်းဝႃႈ တဵၼ်းၾႆးသမ်ႉလူမ်ႉသႂ်ႇၼိူဝ် ၽၢၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉလၢမ်းမႆႈၵႂႃႇ ထိုင်ၸၼ်ႉတ်ႂ်ႈ။ ပႃႈၼၢင်းသႅင်ဢွင်ႇ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈတေလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇသေတႃႉ ဢမ်ႇတၼ်းပူၼ်ႉေသ လႆႈတႆၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး ၊ လုင်းသၢင်ႇဢေႃးၵေႃႈ ၼွၼ်းတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  မိူဝ်ႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉၶႄဝွတ်ႇၾႆးၶဝ် ၊ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ၊ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈၶႄဝွတ်ၾႆးတင်းၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ  ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇတင်း 2 ၵေႃႉသေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး ႁိူၼ်းၵေႃႈ လႆႈမႆႈၵႂႃႇတင်းလင်။
ႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း 2 ၸၼ်ႉ ၊ သိူဝ်ႇပႅၼ်ႈ ၵင်ႈပႅၼ်ႈ မုင်းလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ၊ တၢင်းယၢဝ်းမီး 30 ထတ်း ၊ တၢင်းသုင်မီး 18 ထတ်း ၊ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း လွင်ႈလုသုမ်းတင်းသဵင်ႈႄတႉ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ၶၢတ်ႈလမ်းဝႃႈ တၢၼ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ 5 ႁဵင်ပျႃးၼႆယဝ်ႈ။ 
ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၾႆးမႆႈသေ ယင်းလႆႈၽုၺ်ႇဢမုဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉႁင်း လုင်းသၢင်ႇဢေႃး ၵေႃႉဢၼ်လုတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၾႆးၼၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ။


20/02/2018
ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.