ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ေယးငုိၼ်းတၢႆ 2 ေၵႃႉႄလႈမီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်

မူိဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 21/02/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16:30 မိၼိတ်ႉ မီးမၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇတီႈေယးငုိၼ်း Yoma Bank (1) ဢၼ်ႇပုိတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈၼူိဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လမ်းမေတႃႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ၊
 Lashio Media တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းႄၵႈၵၢင်ေယးငုိၼ်း Yoma Bank ႄလႈ Ayeyarwady Bank မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 မိၼိတ်ႉ မီးမၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇေသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတၢႆ 2 ေၵႃႉႄလႈ မီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်၊
ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈလူိဝ်ၵူၼ်းေၵႃႉၼုိင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 2 ေၵႃႉႄလႈ ဢၼ်လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ေသ ပဵၼ်လွင်ႈသင်ေသတႅၵ်ႇၼႆ တၢင်းၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တုိၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းသပ်းေသးတူၺ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ၊
လုိၼ်းသုတ်းၼႆႉလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၸၢႆး 5 ေၵႃႉ ယိင်း  8 ေၵႃႉ ၼၼ်ႉလႆႈသူင်ႇတူဝ်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃႇဝႆႉေသ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ေယးငုိၼ်း Yoma Bank (1) ဢၼ်လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းၸုိဝ်ႈႁွင်ႉ မေမႃႇေမႃႇ (39) ႄလႈ ေတႃႇၸၼ်ႇတႃႇထုၼ်း (48) ၼႆႉယဝ်ႉ၊

ေၵႃသုိဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမူိင်းတႆး
21/02/2018ขับเคลื่อนโดย Blogger.